Tin Mới

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼’̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼’̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼.̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼

25/06/2021 14:30

D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼-̼7̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

 

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

Hàng nghìn người dân đổ xô đi tiêm vaccine Covid-19.

𝕳à𝖓𝖌 𝖓𝖌𝖍ì𝖓 𝖓𝖌ườ𝖎 𝖉â𝖓 đổ 𝖝ô đ𝖎 𝖙𝖎ê𝖒 𝖛𝖆𝖈𝖈𝖎𝖓𝖊 𝕮𝖔𝖛𝖎𝖉-յգ.

P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼…̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼-̼7̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

TP.HCM: Hàng nghìn người dân 'rồng rắn' đi tiêm vaccine Covid-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ 1

Dự kiến ngày hôm nay sẽ tiêm được khoảng 6-7 nghìn người ở sân vận động Phú Thọ.

D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼-̼7̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼9̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

Khu vực tiêm được thực hiện giãn cách theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼’̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼’̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼6̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼8̼3̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼,̼ ̼T̼P̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼4̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼4̼6̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼8̼9̼.̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼.̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼/̼6̼)̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼ ̼l̼à̼ ̼’̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼é̼t̼’̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button