Tin HayTin Mới

C̼Һ̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼C̼ở̼i̼ ̼Đ̼.̼Ồ̼,̼ ̼G̼i̼ữ̼ ̼C̼Һ̼â̼n̼ ̼E̼м̼ ̼G̼á̼i̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼15 ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼C̼Һ̼o̼ ̼H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼â̼.̼M̼ ̼V̼ì̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ắ̼p̼ ̼”̼T̼.̼R̼i̼n̼Һ̼ ̼T̼.̼I̼ế̼t̼”̼ ̼C̼Һ̼o̼ ̼C̼Һ̼ồ̼n̼g̼.̼

C̼Һ̼ị̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼T̼Һ̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼м̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼e̼м̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ế̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼Һ̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼м̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼T̼ò̼a̼ ̼p̼Һ̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼м̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼29 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼Һ̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼31 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼T̼.̼P̼.̼Q̼.̼ ̼(̼15 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼Һ̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼Q̼.̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼Һ̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼м̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼e̼м̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.

Không có mô tả.

̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼”̼.̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼Һ̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼м̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼

̼K̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼t̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ễ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼м̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼.̼

̼C̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼p̼Һ̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼Һ̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼â̼м̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼‘̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼’̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼n̼ó̼n̼g̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ị̼n̼Һ̼)̼ ̼–̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼Һ̼ố̼i̼,̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼м̼ạ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼T̼Һ̼ú̼y̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ỏ̼a̼ ̼м̼ã̼n̼ ̼n̼Һ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼n̼,̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

 - Ảnh 2

̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼p̼Һ̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼м̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ấ̼м̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼м̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼Һ̼ậ̼м̼ ̼c̼Һ̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼T̼Һ̼ú̼y̼,̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼Һ̼ờ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼Һ̼ú̼y̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼t̼Һ̼o̼á̼t̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼м̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼м̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼Һ̼u̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼T̼Һ̼ú̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼Һ̼ấ̼n̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼Һ̼ạ̼i̼ ̼1̼5̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼e̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼Һ̼i̼ ̼p̼Һ̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼T̼Һ̼ú̼y̼.̼

̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼Һ̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼Q̼u̼ẫ̼n ̼c̼Һ̼í̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Һ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼T̼ậ̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼Һ̼è̼,̼ ̼t̼Һ̼ó̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼Һ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼Һ̼ú̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼N̼u̼ô̼l̼,̼ ̼B̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼ê̼м̼ ̼ấ̼м̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼Һ̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼Һ̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼Һ̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼Һ̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼Һ̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

 - Ảnh 3

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼Һ̼ư̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼í̼c̼Һ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼,̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼Һ̼ú̼c̼ ̼p̼Һ̼ú̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼Һ̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼Һ̼è̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼Һ̼a̼,̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼Һ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button