Tin HayTin Mới

̼C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼G̼ã̼ ̼T̼r̼ộ̼.̼M̼ ̼Đ̼ồ̼.̼I̼ ̼B̼ạ̼.̼I̼ ̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼N̼ữ̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼N̼h̼à̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼B̼ị̼ ̼C̼ắ̼.̼N̼ ̼Đ̼ứ̼.̼T̼ ̼L̼ư̼ỡ̼i̼ ̼D̼ậ̼p̼ ̼B̼ộ̼ ̼Ấ̼m̼ ̼C̼h̼é̼n̼.̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼è̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼è̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼.̼

̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼K̼è̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼R̼ó̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼Cố cưỡng bức nữ chủ nhà, tên trộm đồi bại bị cắn đứt lưỡi 1

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼i̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼4̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼4̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼5̼8̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

Khởi tố kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ tiệm áo cưới - VietNamNet

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼B̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button