Tin HayTin Mới

B̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n͟é͟m͟ ͟c͟á͟c͟ ͟m͟ả͟n͟h͟ ͟t͟h͟i͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟h͟ù͟n͟g͟ ͟r͟á͟c͟ ̲v̲ì̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲v̲ợ̲

M̲ộ̲t̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲4̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲I̲r̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲L̲o̲n̲d̲o̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.

C̲á̲c̲ ̲m̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲a̲b̲a̲k̲ ̲K̲h̲o̲r̲r̲a̲m̲d̲i̲n̲,̲ ̲4̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲r̲á̲c̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲v̲a̲l̲i̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲E̲k̲b̲a̲t̲a̲n̲,̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲t̲â̲y̲ ̲T̲e̲h̲r̲a̲n̲,̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲1̲6̲/̲5̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ổ̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲K̲h̲o̲r̲r̲a̲m̲d̲i̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ự̲u̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲â̲y̲ ̲m̲ê̲ ̲K̲h̲o̲r̲r̲a̲m̲d̲i̲n̲,̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲x̲á̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲é̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲r̲á̲c

̲C̲h̲a̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲K̲h̲o̲r̲r̲a̲m̲d̲i̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲.̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲a̲n̲ ̲r̲ợ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲K̲h̲o̲r̲r̲a̲m̲d̲i̲n

̲C̲ự̲u̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲I̲r̲a̲n̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲M̲ỹ̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲T̲e̲h̲r̲a̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲9̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲T̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲i̲ệ̲n̲ ̲ả̲n̲h̲.

̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲L̲o̲n̲d̲o̲n̲ ̲(̲A̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲ả̲n̲h̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲I̲r̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲p̲h̲i̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.

̲K̲h̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲ở̲ ̲L̲o̲n̲d̲o̲n̲,̲ ̲K̲h̲o̲r̲r̲a̲m̲d̲i̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲i̲m̲ ̲n̲g̲ắ̲n̲ ̲k̲ể̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲x̲a̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲x̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.

̲J̲a̲s̲o̲n̲ ̲B̲r̲o̲d̲s̲k̲y̲ ̲–̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲I̲r̲a̲n̲ ̲I̲n̲t̲e̲r̲n̲a̲t̲i̲o̲n̲a̲l̲ ̲T̲V̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲“̲T̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲a̲b̲a̲k̲ ̲K̲h̲o̲r̲r̲a̲m̲d̲i̲n̲ ̲l̲à̲ ̲v̲í̲ ̲d̲ụ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲ở̲ ̲I̲r̲a̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲â̲u̲.̲”

“̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲b̲i̲ ̲t̲h̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲A̲l̲i̲ ̲F̲a̲z̲e̲l̲i̲ ̲M̲o̲n̲f̲a̲r̲e̲d̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲.

(̲N̲ă̲m̲ ̲n̲g̲o̲á̲i̲,̲ ̲R̲o̲m̲i̲n̲a̲ ̲A̲s̲h̲f̲r̲a̲f̲i̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲b̲é̲ ̲1̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲a̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲”

̲B̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲p̲h̲ổ̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲ở̲ ̲I̲r̲a̲n̲.

N̲g̲u̲ồ̲n̲: https://webgiaitri.vn/bo-me-giet-con-trai-chat-xac-phi-ᴛaɴɢ-vi-mai-khong-chiu-lay-vo.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button