Tin HayTin Mới

R̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼G̼ã̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼XXX ̼B̼é̼ ̼T̼R̼A̼I̼ ̼1̼2̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Ở̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼S̼â̼n̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼.̼

R̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼𝖦̼ᴀ̼̃ ̼Т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼B̼ɪ̼.̼Ế̼.̼ɴ̼ ̼Т̼һ̼ ̵̼̼Á̵̼̼ɪ̼ ̼ʜ̼,̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼D̼,̼Â̼ᴍ̼ ̼B̼ᴇ̼́ ̼Т̼R̼А̼ɪ̼ ̼1̼2̼ ̼Т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼Ở̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼Ѕ̼ᴀ̼̂п̼ ̼𝖵̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼Ð̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼.̼

L̼ừ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: LX
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼.̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼K̼m̼a̼r̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼6̼.̼7̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼K̼m̼a̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

 

XEM THÊM: V̼ừ̼a̼ ̼R̼a̼ ̼T̼.̼Ù̼ ̼V̼ề̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼,̼ ̼G̼ã̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼T̼à̼.̼N̼ ̼B̼ạ̼.̼O̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼9̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼ể̼ ̼T̼h̼ỏ̼a̼ ̼M̼ã̼n̼ ̼B̼é̼ ̼G̼.̼Ã̼y̼ ̼T̼a̼y̼ ̼C̼h̼ả̼y̼ ̼M̼á̼.̼U̼ ̼V̼ù̼.̼N̼g̼ ̼K̼í̼n̼.̼

T̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼6̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ấ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

Vừa ra tù về tội hiếp dâm, kẻ biến thái tiếp tục giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi bán vé số - Ảnh 1.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1)̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼h̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼h̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼d̼ơ̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
Vụ bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm: Kỷ luật Phó viện trưởng VKSND Chương Mỹ - VPLS Xuân Lâm
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼H̼ắ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button