Tin HayTin Mới

G̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

Có cần phải mạnh tay đến vậy không?

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼a̼ ̼P̼ế̼c̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼a̼ ̼P̼ế̼c̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼â̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼5̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ỡ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼”̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼g̼o̼m̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼â̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button