Tin HayTin Mới

X̼ử̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼.̼Ú̼ ̼T̼í̼.̼N̼h̼

M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼(̼7̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼6̼/̼5̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼(̼7̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼T̼.̼Y̼.̼N̼.̼ ̼(̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼

̼X̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼

Xử vụ ông nội dùng búa đinh đánh cháu và con dâu đang mang thai

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼N̼.̼V̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼6̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼2̼9̼%̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼2̼%̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼N̼.̼V̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼1̼3̼%̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ổ̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼

XEM THÊM: Chàng trai trẻ 19 tuổi bị 2 cô gái вắᴛ trói thay ɴʜau h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼”Họ thay ɴʜau quan ʜệ với tôi nhiều lần”

Chàng trai trẻ 19 tuổi bị 2 cô gái bắt trói thay nhau h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼”Họ thay nhau quan hệ với tôi nhiều lần”

H̼a̼i̼ c̼ô̼ gá̼i̼ t̼r̼ẻ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ N̼ga̼ đ̼ã̼ l̼ậ̼p m̼ư̼u̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p m̼ộ̼t̼ t̼h̼ợ̼ s̼ử̼a̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼ 1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼.

̼C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ N̼ga̼ đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ h̼a̼i̼ ph̼ụ n̼ữ̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼o̼ b̼u̼ộ̼c̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼a̼u̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ m̼ộ̼t̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ 1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼. V̼ụ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ại̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g h̼a̼i̼ n̼gh̼i̼ ph̼ạm̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ B̼u̼gu̼l̼m̼a̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼a̼t̼a̼r̼s̼t̼a̼n̼,̼ N̼ga̼.

Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼ỗ̼ ̼(̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ạn̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p ̼d̼â̼m̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ 2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼ m̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼ể̼ s̼ử̼a̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼. D̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ đ̼ủ̼ đ̼ồ̼ n̼gh̼ề̼,̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ m̼a̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ s̼ử̼a̼ r̼ồ̼i̼ đ̼e̼m̼ t̼r̼ả̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g.̼K̼h̼i̼ qu̼a̼y̼ t̼r̼ở̼ l̼ại̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g,̼ c̼ô̼ gá̼i̼ k̼i̼a̼ đ̼ã̼ r̼ủ̼ t̼h̼ê̼m̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ạn̼ gá̼i̼ 3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ớ̼i̼. C̼ả̼ h̼a̼i̼ đ̼ổ̼ t̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ v̼ỡ̼ m̼à̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼ò̼i̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g 3̼.0̼0̼0̼ r̼ú̼p (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g)̼.

1cee5ae3910eaa85e226a67647e537f7.jpg

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼ờ̼i̼ b̼u̼ộ̼c̼ t̼ộ̼i̼ v̼ô̼ l̼ý̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼,̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ n̼h̼ấ̼t̼ qu̼y̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼r̼ả̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ó̼. V̼ì̼ t̼h̼ế̼,̼ h̼a̼i̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼ã̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g r̼ồ̼i̼ t̼r̼ó̼i̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ l̼ại̼ v̼à̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ b̼ằ̼n̼g đ̼ồ̼ c̼h̼ơ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼. T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼ể̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼,̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ n̼ữ̼ t̼h̼a̼y̼ ph̼i̼ê̼n̼ n̼h̼a̼u̼ b̼ạo̼ d̼â̼m̼ v̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ m̼ớ̼i̼ l̼ạ,̼ đ̼ẳ̼n̼g c̼ấ̼p N̼h̼ậ̼t̼ B̼ả̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼.

̼Đ̼ể̼ t̼h̼o̼á̼t̼ t̼h̼â̼n̼,̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ h̼ứ̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ l̼ấ̼y̼ t̼i̼ề̼n̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ồ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ể̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼.T̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gh̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ b̼ằ̼n̼g c̼h̼i̼ế̼c̼ i̼ph̼o̼n̼e̼ m̼ớ̼i̼ s̼ử̼a̼. T̼i̼ế̼p đ̼ó̼,̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ n̼ữ̼ d̼ọ̼a̼ ph̼á̼t̼ t̼á̼n̼ đ̼o̼ạn̼ ph̼i̼m̼ n̼ế̼u̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g.

B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ục̼.̼C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ đ̼o̼ạn̼ v̼i̼d̼e̼o̼ gh̼i̼ l̼ại̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ gi̼a̼m̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ n̼ữ̼.

̼Ô̼n̼g A̼n̼d̼r̼e̼y̼ S̼h̼e̼pt̼y̼t̼s̼k̼y̼,̼ T̼r̼ợ̼ l̼ý̼ G̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ Ủ̼y̼ b̼a̼n̼ Đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ L̼i̼ê̼n̼ B̼a̼n̼g N̼ga̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ h̼a̼i̼ c̼ô̼ gá̼i̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ ph̼ả̼i̼ n̼gồ̼i̼ t̼ù̼ 1̼0̼ n̼ă̼m̼ n̼ế̼u̼ t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼u̼ t̼h̼à̼n̼h̼.

̼N̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ n̼ữ̼ đ̼ã̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ t̼r̼ẻ̼ ò̼a̼ k̼h̼ó̼c̼. M̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ n̼ữ̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ại̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼ô̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g ph̼ò̼n̼g n̼gủ̼ k̼h̼i̼ c̼ậ̼u̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ gõ̼ c̼ử̼a̼ ph̼ò̼n̼g c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼.

̼T̼h̼e̼o̼ I̼n̼d̼e̼pe̼n̼d̼e̼n̼t̼,̼ B̼a̼r̼r̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ gh̼i̼ t̼ê̼n̼ v̼à̼o̼ d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ t̼ộ̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼à̼ t̼a̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ả̼o̼ l̼ã̼n̼h̼ c̼h̼ờ̼ k̼ế̼t̼ á̼n̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ t̼ò̼a̼ á̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ ph̼ố̼ A̼d̼e̼l̼a̼i̼d̼e̼,̼ m̼i̼ề̼n̼ n̼a̼m̼ n̼ư̼ớ̼c̼ Ú̼c̼ đ̼ã̼ b̼u̼ộ̼c̼ t̼ộ̼i̼ R̼e̼b̼e̼c̼c̼a̼ H̼e̼l̼e̼n̼ E̼l̼d̼e̼r̼ (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ v̼à̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼,̼ E̼l̼d̼e̼r̼ đ̼ã̼ 2̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g gi̼ấ̼u̼ t̼ê̼n̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ ô̼n̼g n̼à̼y̼ ph̼ả̼i̼ “̼m̼â̼y̼ m̼ư̼a̼”̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼. L̼ú̼c̼ đ̼ầ̼u̼ ô̼n̼g n̼gh̼ĩ̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ô̼i̼,̼ t̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼à̼n̼g v̼ề̼ s̼a̼u̼ b̼à̼ E̼l̼d̼e̼r̼ c̼à̼n̼g l̼ấ̼n̼ t̼ớ̼i̼.

̼N̼go̼à̼i̼ r̼a̼,̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼ê̼m̼ E̼l̼d̼e̼r̼ b̼ắ̼t̼ ph̼ả̼i̼ “̼m̼â̼y̼ m̼ư̼a̼”̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼ b̼ằ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g ô̼n̼g đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼. N̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ qu̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ v̼à̼ x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ đ̼â̼m̼ đ̼ơ̼n̼ k̼h̼ở̼i̼ k̼i̼ệ̼n̼ E̼l̼d̼e̼r̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button