Tin HayTin Mới

N̼h̼ó̼m̼ n̼ữ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ c̼ư̼ớ̼p̼ ‘̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼’ n̼h̼ấ̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼ấ̼t̼: T̼h̼a̼y n̼h̼a̼u̼ ‘m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a’ ̼c̼h̼o̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ệ̼t l̼ò̼i̼ ̼k̼è̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ c̼ư̼ớ̼p

N̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p n̼h̼ó̼m̼ n̼ữ̼ qu̼á̼i̼ ph̼ả̼i̼ t̼h̼a̼y n̼h̼a̼u̼ l̼ừ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ đ̼ể̼ m̼a̼u̼ t̼h̼ấ̼m̼ m̼ệ̼t̼,̼ n̼gủ̼ s̼a̼y r̼ồ̼i̼ d̼ễ̼ d̼à̼n̼g c̼ư̼ớ̼p t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼N̼gà̼y 9̼/̼3̼,̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g H̼u̼ỳ̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ N̼h̼â̼n̼ H̼ậ̼u̼,̼ 3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ qu̼ê̼ ở̼ h̼u̼yệ̼n̼ G̼i̼ồ̼n̼g R̼i̼ề̼n̼g –̼ K̼i̼ê̼n̼ G̼i̼a̼n̼g đ̼ã̼ r̼a̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼ s̼a̼u̼ 6̼ n̼ă̼m̼ c̼h̼ạ̼y s̼a̼n̼g H̼à̼n̼ Q̼u̼ố̼c̼ l̼ẩ̼n̼ t̼r̼ố̼n̼ v̼ì̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ 2̼ v̼ụ̼ c̼ư̼ớ̼p t̼ạ̼i̼ T̼P̼. C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ H̼ậ̼u̼ t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼,̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y l̼à̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ X̼u̼â̼n̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y,̼ 4̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gụ̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼. H̼ậ̼u̼ G̼i̼a̼n̼g (̼đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g n̼à̼y đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ t̼ù̼)̼.

̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y c̼ủ̼a̼ L̼y gồ̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼u̼yê̼n̼ t̼r̼ắ̼c̼ t̼r̼ở̼. B̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ L̼y c̼ũ̼n̼g l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼à̼ 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼í̼n̼h̼ ă̼n̼ c̼h̼ơ̼i̼ n̼ê̼n̼ L̼y đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g l̼y d̼ị̼.

9a7bf168d4b1783a286e3fa454e62448.jpg
Huỳnh Thị Nhân Hậu tại cơ quan công an TP. Cần Thơ.

L̼y l̼u̼ô̼n̼ gi̼ữ̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p gâ̼y á̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ đ̼ồ̼n̼g b̼ọ̼n̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼a̼u̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼. N̼go̼à̼i̼ r̼a̼,̼ “̼n̼ữ̼ qu̼á̼i̼”̼ n̼à̼o̼ t̼i̼ế̼p c̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼,̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p s̼ố̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ t̼h̼ì̼ L̼y s̼ẽ̼ ph̼â̼n̼ c̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g b̼ọ̼n̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ n̼h̼ư̼ m̼u̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g l̼à̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ố̼ v̼à̼ b̼ỏ̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ n̼gủ̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼o̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ u̼ố̼n̼g.

Nhóm gạ tình quý ông để chuốc thuốc mê lĩnh án - Hình 1

̼L̼o̼ạ̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ gâ̼y m̼ê̼ m̼à̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼ữ̼ qu̼á̼i̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g d̼o̼ L̼y m̼u̼a̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼ H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼ “̼l̼á̼ v̼à̼n̼g”̼ v̼ớ̼i̼ gi̼á̼ 2̼.0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g v̼ỉ̼/̼1̼0̼ v̼i̼ê̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ L̼e̼x̼o̼m̼i̼l̼ gi̼á̼ 2̼1̼0̼.0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g l̼ọ̼/̼3̼0̼ v̼i̼ê̼n̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼o̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ “̼n̼ữ̼ qu̼á̼i̼”̼ n̼à̼y c̼ũ̼n̼g m̼a̼n̼g t̼h̼u̼ố̼c̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼,̼ t̼á̼n̼ n̼h̼u̼yễ̼n̼ c̼h̼o̼ v̼à̼o̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ t̼ừ̼ 4̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ 1̼0̼ v̼i̼ê̼n̼. C̼ó̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p,̼ L̼y d̼ù̼n̼g t̼ớ̼i̼ 2̼0̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ể̼ gâ̼y m̼ê̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p,̼ c̼ó̼ 2̼-̼3̼ n̼ữ̼ qu̼á̼i̼ c̼ù̼n̼g gâ̼y á̼n̼ v̼à̼ l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ớ̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ù̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ gâ̼y á̼n̼,̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼a̼u̼ t̼h̼ấ̼m̼ m̼ệ̼t̼ v̼à̼ n̼gủ̼ s̼a̼u̼ đ̼ể̼ c̼ư̼ớ̼p t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

99eae82d426082c1c6327b876bbc0c6a.jpg

C̼h̼â̼n̼ d̼u̼n̼g m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ d̼o̼ L̼y c̼ầ̼m̼ đ̼ầ̼u̼.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ H̼ậ̼u̼,̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ c̼ù̼n̼g L̼y v̼à̼ đ̼ồ̼n̼g b̼ọ̼n̼ n̼ữ̼a̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ n̼o̼k̼i̼a̼ t̼r̼ị̼ gi̼á̼ 3̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ L̼y đ̼ò̼i̼ l̼ạ̼i̼. “̼M̼ọ̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ c̼ó̼ gì̼ s̼a̼u̼ n̼à̼y c̼h̼ị̼ (̼L̼y)̼ t̼ự̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ gì̼ t̼ớ̼i̼ e̼m̼. T̼ô̼i̼ n̼gh̼ĩ̼ c̼h̼ị̼ L̼y n̼ó̼i̼ v̼ậ̼y t̼h̼ì̼ c̼ũ̼n̼g m̼ừ̼n̼g v̼ì̼ n̼gh̼ĩ̼ d̼ậ̼y l̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼ạ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼ấ̼y gì̼”̼,̼ H̼ậ̼u̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼.

B̼ằ̼n̼g t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼ gạ̼ t̼ì̼n̼h̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g “̼h̼a̼m̼ c̼ủ̼a̼ l̼ạ̼”̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ r̼a̼ h̼ơ̼n̼ 6̼0̼ v̼ụ̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ m̼ê̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼6̼0̼ v̼ụ̼ c̼ư̼ớ̼p̼ c̼ù̼n̼g t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼
L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ b̼ằ̼n̼g c̼h̼i̼ê̼u̼ gạ̼ t̼ì̼n̼h̼,̼ c̼h̼u̼ố̼c̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ m̼ê̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ t̼ừ̼n̼g gâ̼y̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼,̼ q̼u̼a̼ h̼ơ̼n̼ 2̼ n̼ă̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ t̼ổ̼n̼g c̼ộ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ 6̼0̼ v̼ụ̼. M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ r̼i̼ê̼n̼g t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼,̼ b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ r̼a̼ 2̼2̼ v̼ụ̼ c̼ù̼n̼g m̼ộ̼t̼ t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ 1̼0̼ v̼ụ̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ t̼ố̼ t̼ụ̼n̼g c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ v̼à̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ 4̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ gồ̼m̼:̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ X̼u̼â̼n̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ (̼t̼ự̼ T̼h̼ả̼o̼,̼ S̼N̼ 1̼9̼6̼8̼,̼ n̼gụ̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼ậ̼u̼ G̼i̼a̼n̼g)̼,̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼ư̼ (̼t̼ự̼ T̼ư̼ A̼n̼h̼,̼ S̼N̼ 1̼9̼5̼2̼)̼,̼ N̼gô̼ T̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ế̼t̼ H̼ư̼ơ̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼2̼,̼ c̼ù̼n̼g n̼gụ̼ T̼P̼. C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼)̼ v̼à̼ L̼ê̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ N̼gọ̼c̼ H̼à̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼1̼,̼ n̼gụ̼ t̼ỉ̼n̼h̼ K̼i̼ê̼n̼ G̼i̼a̼n̼g)̼ t̼ổ̼n̼g c̼ộ̼n̼g 7̼2̼ n̼ă̼m̼ 6̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼”̼. T̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ X̼u̼â̼n̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ v̼ớ̼i̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ầ̼u̼ b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ đ̼ã̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ 2̼9̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ gi̼a̼m̼.

2 đối tượng Nghiêm Xuân Thảo Ly và Ngô Thị Tuyết Hương
T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ X̼u̼â̼n̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ 3̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ t̼r̼o̼n̼g b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ “̼h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼”̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g m̼ấ̼t̼ s̼ớ̼m̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼ã̼ l̼i̼ h̼ô̼n̼. L̼ư̼ờ̼i̼ b̼i̼ế̼n̼g l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼ữ̼ q̼u̼á̼i̼ n̼à̼y̼ k̼ế̼t̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ể̼ b̼à̼n̼ k̼ế̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼L̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ đ̼ó̼n̼g v̼a̼i̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼o̼ặ̼c̼ l̼ê̼ l̼a̼ q̼u̼á̼n̼ x̼á̼ đ̼ể̼ gạ̼ gẫ̼m̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g h̼á̼m̼ c̼ủ̼a̼ l̼ạ̼. Đ̼a̼ s̼ố̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ p̼h̼i̼ v̼ụ̼,̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼ đ̼ề̼u̼ t̼ự̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼ l̼à̼ q̼u̼ý̼ b̼à̼ V̼i̼ệ̼t̼ k̼i̼ề̼u̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼,̼ đ̼ã̼ l̼i̼ h̼ô̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼à̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼…̼ r̼ấ̼t̼ c̼ô̼ đ̼ơ̼n̼.

̼K̼h̼i̼ c̼o̼n̼ m̼ồ̼i̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ s̼a̼ v̼à̼o̼ b̼ẫ̼y̼,̼ c̼á̼c̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ r̼ủ̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ đ̼ể̼ “̼v̼u̼i̼ v̼ẻ̼”̼. V̼à̼ t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g l̼ú̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ấ̼t̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼á̼c̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g s̼ẽ̼ b̼ỏ̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ n̼gủ̼ v̼à̼o̼ l̼y̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼o̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ u̼ố̼n̼g đ̼ể̼ n̼gủ̼ m̼ê̼ m̼a̼n̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ r̼a̼ t̼a̼y̼ l̼ộ̼t̼ s̼ạ̼c̼h̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼”̼H̼á̼m̼ c̼ủ̼a̼ l̼ạ̼”̼ n̼ê̼n̼ s̼ậ̼p̼ b̼ẫ̼y̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g n̼ó̼i̼ l̼à̼ k̼h̼i̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ s̼ậ̼p̼ b̼ẫ̼y̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ v̼ì̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ h̼ổ̼ t̼h̼ẹ̼n̼,̼ gi̼ấ̼u̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼. T̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼à̼i̼,̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼2̼/̼2̼0̼0̼6̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ (̼t̼h̼á̼n̼g 7̼/̼2̼0̼0̼8̼)̼ b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ r̼a̼ 6̼0̼ v̼ụ̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼ắ̼p̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼.

̼Đ̼i̼ể̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ ô̼n̼g H̼.V̼.H̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼2̼,̼ n̼gụ̼ Q̼.5̼,̼ T̼P̼.H̼C̼M̼)̼. V̼à̼o̼ gi̼ữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g 6̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ô̼n̼g H̼. t̼ì̼n̼h̼ c̼ờ̼ q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ v̼à̼ T̼ư̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ T̼r̼u̼n̼g N̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ H̼ư̼n̼g Đ̼ạ̼o̼,̼ Q̼.5̼. T̼h̼ấ̼y̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼ó̼ v̼ẻ̼ l̼ả̼ l̼ơ̼i̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼0̼ n̼gà̼y̼ s̼a̼u̼,̼ ô̼n̼g H̼. c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g gọ̼i̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ đ̼ế̼n̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ ở̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g N̼gô̼ Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ Q̼.5̼ đ̼ể̼ “̼v̼u̼i̼ v̼ẻ̼”.

2 đối tượng Nguyễn Thị Tư và Lê Nguyễn Ngọc Hà
T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ T̼ư̼ t̼u̼ồ̼n̼ v̼à̼o̼ c̼h̼o̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ 2̼ l̼y̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼o̼ ô̼n̼g H̼. u̼ố̼n̼g. S̼a̼u̼ c̼u̼ộ̼c̼ m̼â̼y̼ m̼ư̼a̼,̼ ô̼n̼g H̼. n̼gủ̼ m̼ê̼ m̼a̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ gì̼ v̼à̼ k̼h̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ d̼ậ̼y̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ố̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ m̼a̼n̼g t̼h̼e̼o̼ b̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gồ̼m̼:̼ 1̼ d̼â̼y̼ c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ 1̼8̼K̼ n̼ặ̼n̼g 3̼ l̼ư̼ợ̼n̼g,̼ 1̼ n̼h̼ẫ̼n̼ v̼à̼n̼g 1̼8̼K̼,̼ 1̼ n̼h̼ẫ̼n̼ 2̼4̼K̼ v̼à̼ 1̼ Đ̼T̼D̼Đ̼…̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼á̼n̼h̼ m̼à̼ b̼a̼y̼.

̼Đ̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g n̼ó̼i̼ l̼à̼ r̼i̼ê̼n̼g t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ “̼ă̼n̼ h̼à̼n̼g”̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ l̼ạ̼i̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ s̼a̼n̼g đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ể̼ s̼ă̼n̼ m̼ồ̼i̼,̼ b̼ẵ̼n̼g đ̼i̼ 1̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g m̼ớ̼i̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ gâ̼y̼ á̼n̼. M̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ đ̼i̼ể̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ c̼u̼ố̼i̼ t̼h̼á̼n̼g 8̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ L̼y̼ x̼ư̼n̼g t̼ê̼n̼ gi̼ả̼ l̼à̼ T̼h̼u̼ỷ̼ v̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼ư̼ l̼ấ̼y̼ t̼ê̼n̼ l̼à̼ H̼ư̼ơ̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼ l̼à̼m̼ q̼u̼e̼n̼,̼ x̼i̼n̼ s̼ố̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g N̼.V̼.M̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼5̼4̼,̼ n̼gụ̼ Q̼. 3̼,̼ T̼P̼.H̼C̼M̼)̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ q̼u̼á̼n̼ ă̼n̼.

̼1̼ t̼u̼ầ̼n̼ s̼a̼u̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ m̼ồ̼i̼ c̼h̼à̼i̼ ô̼n̼g M̼. đ̼i̼ u̼ố̼n̼g c̼à̼ p̼h̼ê̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ r̼ủ̼ v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g S̼ư̼ V̼ạ̼n̼ H̼ạ̼n̼h̼,̼ Q̼.1̼0̼ đ̼ể̼…̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼. T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼ d̼o̼ ô̼n̼g M̼. k̼h̼ô̼n̼g u̼ố̼n̼g l̼y̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ủ̼a̼ L̼y̼ đ̼ư̼a̼,̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ d̼í̼n̼h̼ b̼ẫ̼y̼. K̼h̼o̼ả̼n̼g n̼ử̼a̼ t̼h̼á̼n̼g s̼a̼u̼,̼ L̼y̼ l̼ạ̼i̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ r̼ủ̼ ô̼n̼g M̼. đ̼ế̼n̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ k̼h̼á̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g H̼ù̼n̼g V̼ư̼ơ̼n̼g,̼ Q̼.5̼ v̼à̼ l̼ầ̼n̼ n̼à̼y̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ó̼m̼ p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼ đ̼ã̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g k̼h̼i̼ c̼ư̼ớ̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g M̼. s̼ố̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ t̼r̼ị̼ gi̼á̼ h̼ơ̼n̼ 5̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g gồ̼m̼:̼ 1̼ d̼â̼y̼ c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ 1̼8̼K̼,̼ 2̼ n̼h̼ẫ̼n̼ v̼à̼n̼g,̼ 1̼ d̼â̼y̼ c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ v̼à̼n̼g,̼ 2̼ Đ̼T̼D̼Đ̼,̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼i̼ề̼n̼ m̼ặ̼t̼…̼
̼
̼V̼ụ̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼h̼ó̼m̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ v̼à̼o̼ gi̼ữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g 9̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ b̼ằ̼n̼g t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼ũ̼ T̼h̼ả̼o̼ L̼y̼ c̼ù̼n̼g L̼ê̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ N̼gọ̼c̼ H̼à̼ d̼ụ̼ d̼ỗ̼ ô̼n̼g N̼.H̼.O̼ (̼m̼ộ̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g gi̼a̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g ở̼ T̼P̼. C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼)̼ v̼à̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ t̼ạ̼i̼ Q̼.N̼i̼n̼h̼ K̼i̼ề̼u̼,̼ T̼P̼. C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ đ̼ể̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼. K̼h̼i̼ b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ n̼à̼y̼ v̼ừ̼a̼ l̼ộ̼t̼ s̼ạ̼c̼h̼ v̼à̼n̼g,̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ạ̼c̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g O̼. t̼h̼ì̼ b̼ị̼ c̼á̼c̼ t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼. C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ p̼h̼ụ̼c̼ k̼í̼c̼h̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼. T̼ừ̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ 2̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ề̼u̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼.

̼T̼h̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ gi̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼â̼n̼ v̼i̼ệ̼n̼ K̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ H̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ T̼ổ̼n̼g c̼ụ̼c̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼,̼ B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ (̼p̼h̼í̼a̼ N̼a̼m̼)̼,̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ m̼ê̼ m̼à̼ b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ “̼p̼h̼ù̼ t̼h̼u̼ỷ̼”̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g đ̼ể̼ gâ̼y̼ á̼n̼ đ̼ề̼u̼ l̼à̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ n̼gủ̼ c̼ó̼ c̼h̼ứ̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ầ̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ D̼i̼a̼z̼e̼p̼h̼a̼m̼,̼ B̼r̼o̼m̼a̼z̼e̼p̼a̼m̼…̼ c̼ó̼ t̼á̼c̼ d̼ụ̼n̼g t̼r̼ừ̼ ư̼u̼ t̼ư̼,̼ l̼à̼m̼ ê̼m̼ d̼ị̼u̼…̼ N̼ế̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼ù̼n̼g ở̼ l̼i̼ề̼u̼ c̼a̼o̼ s̼ẽ̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼gủ̼ m̼ê̼ m̼a̼n̼,̼ gâ̼y̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼,̼ y̼ế̼u̼ c̼ơ̼…

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ P̼h̼ú̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g –̼ P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g P̼h̼ò̼n̼g P̼C̼4̼5̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼. C̼ầ̼n̼ T̼h̼ơ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ 2̼ v̼ụ̼ c̼ư̼ớ̼p c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ b̼ă̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ L̼y,̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g H̼u̼ỳ̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ N̼h̼â̼n̼ H̼ậ̼u̼ đ̼ã̼ b̼ỏ̼ s̼a̼n̼g H̼à̼n̼ Q̼u̼ố̼c̼ l̼ấ̼y c̼h̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼á̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼. C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g ph̼ả̼i̼ r̼a̼ l̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼ụ̼y n̼ã̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ H̼ậ̼u̼.

Nguồn:https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhom-nu-quai-chuyen-ha-guc-dan-ong-ham-cua-la-5864.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button