Tin HayTin Mới

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼G̼ã̼ ̼C̼o̼n̼ ̼V̼ì̼ ̼3̼0̼ ̼N̼g̼h̼ì̼n̼ ̼M̼à̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼G̼i̼ê̼’̼t̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼ể̼ ̼Đ̼i̼ ̼M̼u̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼,̼ ̼S̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

Cháu nghiện giết cô cướp 30 nghìn mua ma tuý | Báo Công an nhân dân điện tử

̼S̼a̼u̼ ̼1̼3̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼2̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼8̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼(̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼;̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ì̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼7̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼8̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼7̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼B̼à̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼ ̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼8̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ì̼ ̼.̼ ̼S̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼S̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼S̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼.̼.

Không có mô tả.

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼8̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼7̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼S̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼S̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼s̼ủ̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ì̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ì̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼5̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼S̼ì̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button