Tin HayTin Mới

̼X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ ,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼  ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.

Xé lòng tiễn đưa 8 người chết trong một gia đình ở Quảng Ninh | Xã hội | PLO
̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼…̼l̼ấ̼m̼ ̼l̼e̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼B̼á̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼

̼T̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼(̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼á̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼8 ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8/7.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼5̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼.̼.̼ ̼ ̼ ̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button