Tin HayTin Mới

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼L̼à̼ ̼B̼a̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼L̼ô̼.̼I̼ ̼C̼o̼n̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼R̼a̼ ̼C̼ộ̼.̼T̼ ̼D̼â̼y̼ ̼V̼à̼o̼ ̼C̼.̼Ổ̼,̼ ̼ ̼Đ̼á̼n̼.̼H̼ ̼Đ̼ậ̼.̼P̼ ̼D̼.̼Ã̼ ̼M̼a̼n̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼.̼N̼g̼ ̼T̼i̼.̼Ế̼c̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 Xác minh thông tin bé trai bị mẹ cột dây vào cổ, bạo hành dã man  - Ảnh 1.

̼T̼ố̼i̼ ̼3̼1̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼K̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

 Xác minh thông tin bé trai bị mẹ cột dây vào cổ, bạo hành dã man  - Ảnh 2.
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼.̼
 Xác minh thông tin bé trai bị mẹ cột dây vào cổ, bạo hành dã man  - Ảnh 3.

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

XEM THÊM: P̼h̼ẫ̼n̼ ̼N̼ộ̼ ̼G̼ã̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼V̼ề̼ ̼L̼à̼m̼ ̼C̼o̼n̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ụ̼c̼ ̼5̼0̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼C̼o̼n̼.̼

 

N̼h̼â̼̣̼n̼ ̼b̼é̼̼ ̼D̼.̼ ̼v̼ề̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ã̼̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼̼i̼ ̼b̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼̣̼a̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼̼p̼ ̼d̼ẫ̼̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼á̼̼n̼ ̼“̼H̼i̼ế̼̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼e̼m̼”̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼x̼ử̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼Y̼ ̼H̼e̼m̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼T̼r̼ĩ̼̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼u̼l̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼)̼ ̼m̼ứ̼̼c̼ ̼á̼̼n̼ ̼t̼ù̼̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼19 ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼H̼e̼m̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼̼ ̼b̼ố̼̼ ̼m̼e̼̣̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼9,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Y̼ ̼H̼e̼m̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼Y̼ ̼H̼e̼m̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ế̼̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼Y̼ ̼H̼e̼m̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ã̼̼m̼ ̼h̼i̼ế̼̼p̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼h̼ư̼ớ̼̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button