Tin Hay

X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼:̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼

B̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼K̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼̼M̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼e̼o̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ B̼ê̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼.


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼)

̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.T̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼A̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.

̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼ử̼u̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.

X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼:̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼,̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼T̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼o̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼…̼”̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼. A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.

̼T̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼


C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼)

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼A̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼)̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼A̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼.̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼

T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼”̼.̼ ̼ B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ú̼.


Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼ả̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼)

̼“̼H̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼

̼T̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ T̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼)̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼r̼à̼o̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼1̼,̼5̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼

G̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼h̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼h̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ử̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button