Tin Mới

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼”̼4̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ã̼ ̼Ô̼m̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼T̼ử̼ ̼V̼o̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼”̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼”̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼N̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Nữ thầy bói Nguyễn Thị Một /// Ảnh: Văn Tiến
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼;̼ ̼T̼.̼G̼.̼B̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼.̼H̼.̼T̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼Đ̼.̼C̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼N̼a̼n̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼.̼
Bỏ nhà đi chơi, thầy bói lại phán '4 cháu đã ôm nhau tử vong' - Tạp Chí Ngày Nay
̼T̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼
Bỏ nhà đi chơi, thầy bói lại phán "4 cháu đã ôm nhau tử vong" - Báo Người lao động
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼o̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼7̼-̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼T̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼
Bỏ nhà đi chơi, thầy bói lại phán "4 cháu đã ôm nhau tử vong" - Báo Người lao động
̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼7̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼N̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼K̼r̼e̼l̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

XEM THÊM: P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼:̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼’̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼’̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼:̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼’̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼’̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼.̼ ̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼rác ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ờ̼i̼

Không có mô tả.
̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼3̼k̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼Sáng 8/7,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼

Không có mô tả.
̼“̼N̼h̼é̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼ú̼n̼g̼ ̼Đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼M̼ỗ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼D̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼M̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ạ̼”̼.̼

Không có mô tả.
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼M̼ỗ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼M̼ỗ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼ú̼n̼g̼ ̼Đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼(̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼)̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼

̼“̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼ ̼M̼ỗ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼3̼k̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button