Tin Mới

𝐁̼𝐮̛̼̼̼́𝐜̼ ̼𝐱̼𝐮̼̼́𝐜̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼𝘅̼𝗮̼̼̉ ̼𝗵̼𝗮̼̣̼̼̂𝗻̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼𝗱̼ı̼̼̀𝗺̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼’̼’̼ ̼K̼h̼i̼ ̼N̼ó̼ ̼C̼h̼ì̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼V̼ề̼’̼’̼

B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼

 

12 năm tù cho bà nội nhẫn tâm giết cháu nội vì mâu thuẫn gia đình | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼3̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼1̼1̼. ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼)̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼o̼n̼”̼.

Bà nội giết cháu gái vì giận con trai bị tuyên án 12 năm tù

̼V̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼G̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼ô̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

XEM THÊM: T̼á̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼K̼h̼i̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼.̼Á̼c̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼N̼ữ̼ ̼T̼r̼ô̼i̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼C̼h̼i̼ ̼C̼h̼í̼t̼ ̼V̼ế̼t̼ ̼T̼h̼.̼Ư̼ơ̼n̼g̼ ̼

 

C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼-̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼6̼.̼2̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼(̼P̼.̼Đ̼a̼k̼a̼o̼,̼ ̼Q̼.̼1̼)̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼i̼.

Phát hiện xác chết ngay chân cầu Điện Biên Phủ | Tin Tức
̼X̼a̼c̼ ̼c̼h̼e̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼c̼a̼u̼ ̼D̼i̼e̼n̼ ̼B̼i̼e̼n̼ ̼P̼h̼u̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button