Tin Hay

N̼.̼Ợ̼ ̼N̼ầ̼n̼ ̼G̼ã̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼á̼.̼N̼h̼ ̼C̼h̼.̼Ế̼t̼ ̼C̼o̼n̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼Đ̼á̼.̼M̼ ̼T̼a̼n̼.̼G̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼N̼.̼Ợ̼ ̼B̼ố̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼Đ̼a̼.̼U̼ ̼T̼h̼ắ̼t̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼Ô̼m̼ ̼D̼.̼I̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼o̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼)̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.

 

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼/̼.̼

Nguần:https://www.vietnamplus.vn/danh-chet-con-rieng-cua-nguoi-tinh-ɾoι-to-chuc-dam-ᴛaɴɢ/494708.vnp

V̼ụ̼ ̼Đ̼â̼.̼M̼ ̼C̼h̼ế̼.̼T̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼ì̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼Đ̼è̼n̼ ̼Đ̼ỏ̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼ó̼p̼ ̼1̼4̼1̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼1̼4̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼1̼4̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼)̼.

Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Trung tá CSGT quyên góp 141 triệu

̼V̼ụ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼:̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼1̼4̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼
̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼4̼/̼4̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button