Tin Hay

B̼ắ̼t̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼D̼ê̼ ̼G̼i̼à̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼L̼ợ̼.̼I̼ ̼D̼ụ̼n̼g̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼N̼ữ̼ ̼1̼4̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ể̼.̼U̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼D̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼T̼h̼a̼i̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ấ̼u̼ ̼T̼ả̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼H̼o̼a̼n̼g̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼V̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼C̼h̼ấ̼u̼ ̼T̼ả̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ạ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼H̼o̼a̼n̼g̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.

Hai cha con cung hiep dam co gai 20 tuoi: Xu phat the nao?

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ấ̼u̼ ̼T̼ả̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

XEM THÊM: S̼ữ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼C̼o̼n̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ị̼ ̼G̼ã̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼â̼.̼M̼ ̼T̼à̼n̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ầ̼n̼.̼

 

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼.̼Đ̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼5,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.

Gã hàng xóm hiếp dâm bé H 12 tuổi rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼)̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼.̼ ̼h̼ỏ̼i ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼.

Phát hiện cháu 12 tuổi bị hiếp dâm nhờ clip phát tán trên mạng

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼.̼Đ̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button