Tin Hay

B̼é̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼ ̼B̼ị̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼.̼Á̼n̼h̼ ̼C̼.̼H̼ế̼t̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼T̼ư̼ở̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼ị̼ ̼B̼.̼Ạ̼o̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼M̼à̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼ó̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼”

D̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼)̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.

Bà nội của bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh chết: Thấy con bị bạo hành đăng lên mạng mà mẹ nó vẫn ngồi cười - Ảnh 1.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼”̼H̼ổ̼ ̼d̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼

̼L̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

Bà nội của bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh chết: Thấy con bị bạo hành đăng lên mạng mà mẹ nó vẫn ngồi cười - Ảnh 2.
̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼3̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ù̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼k̼h̼o̼e̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

Bà nội của bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh chết: Thấy con bị bạo hành đăng lên mạng mà mẹ nó vẫn ngồi cười - Ảnh 3.̼

B̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼3̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼t̼í̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼?̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼?̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼:̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼h̼ổ̼ ̼d̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼?̼

̼”̼N̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼”̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

Bà nội của bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh chết: Thấy con bị bạo hành đăng lên mạng mà mẹ nó vẫn ngồi cười - Ảnh 6.

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Bà nội của bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh chết: Thấy con bị bạo hành đăng lên mạng mà mẹ nó vẫn ngồi cười - Ảnh 7.

B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button