Tin Hay

L̼à̼m̼ ̼‘̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼’̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼’̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼’̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼4̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼M̼i̼a̼o̼p̼a̼i̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼“̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

Nguồn: http://ninhthuan.tintuc.vn/tin-tuc/lam-chuyen-ay-ngay-giua-duong-cap-doi-bi-o-to-dam-tu-voɴg.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button