Tin Hay

B̼ị̼ ̼(̼ ̼đ̼ổ̼ ̼o̼a̼n̼ ̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼.̼

S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Bình Định: Nữ sinh lớp 8 nghi tự tử sau khi bị nghi ngờ lấy trộm 1 triệu đồng-1

̼Đ̼ã̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5/̼7̼,̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼V̼.̼.̼

Bình Định: Nữ sinh lớp 8 nghi tự tử sau khi bị nghi ngờ lấy trộm 1 triệu đồng-2

̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼V̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼5/̼7̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ì̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼g̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼

̼V̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼”̼.̼

 

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼V̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5/̼7̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼,̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼”̼E̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼L̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼”̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button