Uncategorized

X̼ử̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼a̼ ̼ ̼Đ̼á̼n̼.̼H̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼R̼u̼ộ̼̼t̼ ̼4̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼u̼ổ̼̼̼i̼ ̼G̼ã̼.̼Y̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼C̼h̼â̼̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼7̼%̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼
̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.

Người cha say rượu đánh con trai ruột 4 tháng tuổi gãy cả 2 chân lãnh 78 tháng tù - Ảnh 1.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼,̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼.̼

̼B̼é̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼
Người cha say rượu đánh con trai ruột 4 tháng tuổi gãy cả 2 chân lãnh 78 tháng tù - Ảnh 2.
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼7̼%̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

Người cha say rượu đánh con trai ruột 4 tháng tuổi gãy cả 2 chân lãnh 78 tháng tù - Ảnh 3.

̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼(̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼-̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.

Người cha say rượu đánh con trai ruột 4 tháng tuổi gãy cả 2 chân lãnh 78 tháng tù - Ảnh 3.

̼M̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼7̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼K̼.̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼é̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button