Tin Mới

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼X̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼”̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼C̼h̼ó̼”̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼”̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ặ̼c̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼n̼g̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼
Nghi trộm chó, nam thanh niên bị đánh chết, đốt xe máy ở Nghệ An - VietNamNet

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼-̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼”̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼S̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼8̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼N̼ế̼u̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼6̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼3̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

Gia chủ đi tù vì chém người trộm chó

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼3̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼ ̼-̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼”̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼3̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼-̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼3̼ ̼-̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼L̼S̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Nông dân đánh chết trộm chó ở Hà Nội có thể bị phạt từ 7 đến 15 năm tù
̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼L̼S̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼.̼

V̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼̼

“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼ ̼L̼S̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button