Tin Hay

X̼ử̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼2̼4̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼á̼.̼N̼h̼ ̼C̼h̼.̼Ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ú̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼D̼ã̼ ̼M̼a̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼6̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼a̼y̼ ̼P̼l̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼6̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼


Nhóm hung thủ trước vành móng ngựa

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼1̼-̼1̼0̼ c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼G̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼9̼5̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼5̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼a̼y̼ ̼P̼l̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼a̼y̼ ̼P̼l̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼a̼y̼ ̼P̼l̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼l̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼y̼ ̼P̼l̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼“̼V̼ỡ̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼s̼ọ̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼1̼1̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button