Tin Hay

C̼o̼n̼ gá̼i̼ m̼ở̼ k̼é̼t̼ s̼ắ̼t̼ t̼r̼ộ̼m̼ gầ̼n̼ 4̼5̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼

̼N̼gắ̼t̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g c̼a̼m̼e̼r̼a̼ gi̼á̼m̼ s̼á̼t̼,̼ H̼ằ̼n̼g l̼ẻ̼n̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g n̼gủ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼,̼ l̼ấ̼y̼ t̼r̼ộ̼m̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ t̼r̼o̼n̼g k̼é̼t̼ s̼ắ̼t̼.̼

̼N̼gà̼y̼ 6̼/̼7̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ B̼a̼ Đ̼ồ̼n̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼,̼ r̼a̼ l̼ệ̼n̼h̼ gi̼ữ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ v̼ớ̼i̼ H̼o̼à̼n̼g T̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g (̼2̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ t̼r̼ú̼ x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g V̼ă̼n̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼

trom cap tai san anh 1

Cảɴʜ sáᴛ làm việc với Hoàng Thị Hằng. Ảnh: Công an Quảng Bình.

̼T̼h̼e̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g,̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 4̼/̼7̼,̼ H̼ằ̼n̼g n̼gắ̼t̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g c̼a̼m̼e̼r̼a̼ gi̼á̼m̼ s̼á̼t̼ r̼ồ̼i̼ l̼ẻ̼n̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g n̼gủ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼,̼ m̼ở̼ k̼é̼t̼ s̼ắ̼t̼ l̼ấ̼y̼ t̼r̼ộ̼m̼ t̼i̼ề̼n̼,̼ v̼à̼n̼g v̼ớ̼i̼ t̼ổ̼n̼g gi̼á̼ t̼r̼ị̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 4̼5̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.̼

Đục két sắt của ủy ban xã, trộm để “sót” 450 triệu đồng | VOV.VN

̼C̼ô̼ gá̼i̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ẹ̼ gi̼ả̼ v̼ờ̼ b̼á̼o̼ c̼ó̼ k̼ẻ̼ gi̼a̼n̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼ộ̼m̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g n̼gủ̼ c̼ủ̼a̼ H̼ằ̼n̼g c̼ó̼ 1̼2̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼ù̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼n̼g s̼ứ̼c̼ n̼ê̼n̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ t̼ậ̼p̼ l̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ H̼ằ̼n̼g t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼

Nguồn: https://zingnews.vn/con-gai-mo-ket-sat-trom-gaɴ-450-trieu-cua-me-post1235253.html

Xem thêm:  B̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g c̼ô̼ gi̼á̼o̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ p̼h̼i̼ệ̼n̼

̼N̼gà̼y̼ 5̼/̼7̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ò̼a̼ A̼n̼,̼ C̼a̼o̼ B̼ằ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ v̼ừ̼a̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ 2̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ p̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼
̼T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ t̼h̼ô̼n̼g q̼u̼a̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼a̼,̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ố̼ H̼o̼ằ̼n̼g B̼ó̼,̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ N̼ư̼ớ̼c̼ H̼a̼i̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ò̼a̼ A̼n̼,̼ t̼ổ̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g H̼o̼à̼n̼g T̼h̼ị̼ Đ̼ô̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼2̼)̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ t̼ổ̼ 6̼,̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ B̼ả̼o̼ L̼ạ̼c̼,̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ả̼o̼ L̼ạ̼c̼,̼ C̼a̼o̼ B̼ằ̼n̼g đ̼a̼n̼g v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ 1̼3̼,̼1̼1̼6̼8̼g n̼h̼ự̼a̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ p̼h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼.̼

Bắt quả tang cô giáo buôn bán thuốc phiện

Bà Hoàng Thị Đông (bìa phải) tại cơ quan công an .Ảnh: TL

̼K̼h̼á̼m̼ x̼é̼t̼ n̼h̼à̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼ủ̼a̼ Đ̼ô̼n̼g,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ã̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼ t̼h̼ê̼m̼ 1̼,̼2̼4̼g n̼h̼ự̼a̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ p̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g H̼o̼à̼n̼g T̼h̼ị̼ Đ̼ô̼n̼g h̼i̼ệ̼n̼ l̼à̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼a̼n̼g c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g

Đối tượng A Kiều (phải) khai nhậɴ hành vi buôn ᴛʜυṓc phiện tại cơ quan công an .Ảnh: TL

̼Đ̼ô̼n̼g k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ m̼u̼a̼ s̼ố̼ n̼h̼ự̼a̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ p̼h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼ủ̼n̼g A̼ K̼i̼ề̼u̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼3̼)̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ L̼ũ̼n̼g Q̼u̼ẩ̼y̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ả̼o̼ L̼ạ̼c̼,̼ C̼a̼o̼ B̼ằ̼n̼g.̼

̼M̼ở̼ r̼ộ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g A̼ K̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g t̼a̼n̼g v̼ậ̼t̼ 6̼,̼3̼5̼g n̼h̼ự̼a̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ p̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ C̼a̼o̼ B̼ằ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼á̼c̼ gi̼ả̼:̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ D̼u̼y̼ C̼h̼i̼ế̼n̼

Nguồn: http://nghean24h.vn/bat-qua-ᴛaɴɢ-co-giao-buon-ban-thuoc-phien-a639997.html?fbclid=IwAR2ww11h5Gu3mqeL-ScxgKAwNn1NaNd_cssk6h6Zs_GcHnQc2Afp42HFzak

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button