Tin Hay

C̼o̼n̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼D̼i̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼ ̼B̼ị̼ ̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼Đ̼á̼.̼N̼h̼ ̼C̼h̼.̼Ế̼t̼ ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼Đ̼ò̼i̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼h̼a̼.̼

̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼6̼-̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼.

Tại phiên tòa ngày 10-3 (bị hoãn), nhiều người xúc động trước hình ảnh cháu bé Ngô Thị Kim Oanh (con Kiều) ôm hôn di ảnh cha
̼
̼N̼ă̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼)̼ ̼-̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼5̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ò̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼5̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

5 bị cáo nguyên là cán bộ điều tra tại phiên tòa ngày 10-3

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼8̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼8̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼3̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button