Uncategorized

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼a̼ ̼T̼h̼.̼Ú̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼.̼N̼h̼ ̼T̼r̼.̼U̼y̼ề̼n̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼.̼M̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼C̼.̼Ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼V̼à̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼L̼à̼m̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼m̼.̼

6 Tháng 7

T̼òa án ND ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼4̼7̼B̼/̼1̼4̼5̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼

Gã cha bệnh hoạn, hãm hiếp con gái ruột ảnh 1

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼“̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼”̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼à̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼“̼d̼i̼ễ̼n̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼e̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼e̼x̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼…̼ ̼G̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼b̼i̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼S̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼v̼a̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼“̼S̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼s̼ổ̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼ ̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button