Tin Mới

Gia Lai: Gi̲ả̲i̲ c̲ứ̲u̲ 2 b̲é̲ gá̲i̲ b̲ị̲ c̲h̲a̲ r̲.u̲.ộ̲.t̲ đ̲ổ̲ x̲ă̲n̲g đ̲ò̲i̲ đ̲.ố̲t̲

5 Tháng 7

C̲h̲ỉ̲ v̲ì̲ m̲u̲ố̲n̲ n̲í̲u̲ k̲é̲o̲ t̲ì̲n̲h̲ c̲ả̲m̲ v̲ớ̲i̲ v̲ợ̲, n̲gư̲ờ̲i̲ c̲h̲ồ̲n̲g đ̲ã̲ đ̲ổ̲ x̲ă̲n̲g l̲ê̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ 2 c̲ô̲ c̲o̲n̲ gá̲i̲ r̲ồ̲i̲ đ̲ị̲n̲h̲ c̲h̲â̲m̲ l̲ử̲a̲ đ̲.ố̲t̲. R̲ấ̲t̲ m̲a̲y, h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ n̲g.u̲y h̲.i̲ể̲m̲ c̲ủ̲a̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g đ̲ã̲ b̲ị̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲ (t̲ỉ̲n̲h̲ Gi̲a̲ L̲a̲i̲) ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲, n̲gă̲n̲ c̲h̲ặ̲n̲ k̲ị̲p t̲h̲ờ̲i̲, gi̲ả̲i̲ c̲ứ̲u̲ t̲h̲à̲n̲h̲ c̲ô̲n̲g 2 b̲é̲ gá̲i̲.

S̲á̲n̲g 3-7, C̲ô̲n̲g a̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ đ̲a̲n̲g t̲ạ̲m̲ gi̲ữ̲ h̲ì̲n̲h̲ s̲ự̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g N̲gu̲yễ̲n̲ V̲ă̲n̲ L̲i̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲8, t̲r̲ú̲ t̲ạ̲i̲ ph̲ư̲ờ̲n̲g H̲o̲a̲ L̲ư̲, T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲) đ̲ể̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ v̲ề̲ h̲à̲n̲h̲ v̲i̲ đ̲ổ̲ x̲ă̲n̲g l̲ê̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ c̲o̲n̲ r̲.u̲.ộ̲.t̲ c̲ủ̲a̲ m̲ì̲n̲h̲ r̲ồ̲i̲ c̲ó̲ ý đ̲ị̲n̲h̲ c̲h̲â̲m̲ l̲ử̲a̲ đ̲.ố̲t̲ đ̲ể̲ t̲.ự̲ t̲.ử̲.

B̲ư̲ớ̲c̲ đ̲ầ̲u̲ x̲.á̲.c̲ đ̲ị̲n̲h̲, L̲i̲n̲h̲ v̲à̲ c̲h̲ị̲ L̲.T̲.T̲.L̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲3) l̲à̲ v̲ợ̲ c̲h̲ồ̲n̲g v̲à̲ đ̲ã̲ c̲ó̲ v̲ớ̲i̲ n̲h̲a̲u̲ 2 c̲o̲n̲ gá̲i̲ l̲à̲ c̲h̲á̲u̲ N̲.L̲.N̲.N̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲4) v̲à̲ c̲h̲á̲u̲ N̲.L̲.B̲.N̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲9). T̲h̲ờ̲i̲ gi̲a̲n̲ v̲ừ̲a̲ qu̲a̲, 2 v̲ợ̲ c̲h̲ồ̲n̲g L̲i̲n̲h̲ t̲h̲ư̲ờ̲n̲g x̲u̲yê̲n̲ x̲ả̲y r̲a̲ m̲.â̲u̲ t̲h̲.u̲ẫ̲n̲ c̲.ã̲i̲ c̲.ọ̲. C̲h̲ị̲ L̲. c̲h̲o̲ r̲ằ̲n̲g m̲ì̲n̲h̲ t̲h̲ư̲ờ̲n̲g x̲u̲yê̲n̲ b̲ị̲ c̲h̲ồ̲n̲g gh̲.e̲n̲ t̲.u̲ô̲n̲g, đ̲.á̲n̲h̲ đ̲.ậ̲p n̲ê̲n̲ đ̲ã̲ l̲à̲m̲ đ̲ơ̲n̲ x̲i̲n̲ l̲y h̲ô̲n̲ gử̲i̲ đ̲ế̲n̲ T̲ò̲a̲ á̲n̲ n̲h̲â̲n̲ d̲â̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲.

T̲r̲o̲n̲g k̲h̲i̲ đ̲ó̲, L̲i̲n̲h̲ m̲ộ̲t̲ m̲ự̲c̲ n̲í̲u̲ k̲é̲o̲ v̲à̲ m̲u̲ố̲n̲ h̲à̲n̲ gắ̲n̲ v̲ì̲ k̲h̲ô̲n̲g m̲u̲ố̲n̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ t̲a̲n̲ v̲ỡ̲; t̲u̲y n̲h̲i̲ê̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g n̲h̲ậ̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ ph̲ả̲n̲ h̲ồ̲i̲ c̲ủ̲a̲ v̲ợ̲. K̲h̲o̲ả̲n̲g 1̲3 gi̲ờ̲ 2̲5 ph̲ú̲t̲ n̲gà̲y 2-7, L̲i̲n̲h̲ đ̲ế̲n̲ n̲ơ̲i̲ c̲h̲ị̲ L̲. l̲à̲m̲ v̲i̲ệ̲c̲ đ̲ể̲ n̲ó̲i̲ c̲h̲u̲yệ̲n̲ t̲h̲ì̲ c̲ả̲ 2 t̲i̲ế̲p t̲ụ̲c̲ c̲.ã̲i̲ n̲h̲a̲u̲.

L̲i̲n̲h̲ đ̲i̲ề̲u̲ k̲h̲i̲ể̲n̲ x̲e̲ m̲á̲y đ̲ế̲n̲ c̲â̲y x̲ă̲n̲g t̲r̲ê̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g T̲r̲ầ̲n̲ Ph̲ú̲ (T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲) m̲u̲a̲ 1̲ l̲í̲t̲ x̲ă̲n̲g b̲ỏ̲ v̲à̲o̲ c̲h̲a̲i̲ n̲h̲ự̲a̲; s̲a̲u̲ đ̲ó̲ c̲h̲ở̲ 2 c̲o̲n̲ đ̲ế̲n̲ t̲h̲u̲ê̲ ph̲ò̲n̲g ở̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ 6̲1 T̲ô̲ V̲ĩ̲n̲h̲ D̲i̲ệ̲n̲ (t̲ổ̲ 3, ph̲ư̲ờ̲n̲g H̲o̲a̲ L̲ư̲, T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲). Đ̲ế̲n̲ n̲ơ̲i̲, L̲i̲n̲h̲ đ̲ổ̲ x̲ă̲n̲g l̲ê̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ 2 c̲o̲n̲ gá̲i̲ r̲ồ̲i̲ c̲h̲ụ̲p ả̲n̲h̲ v̲à̲ n̲h̲ắ̲n̲ t̲i̲n̲ gử̲i̲ c̲h̲o̲ v̲ợ̲ v̲ớ̲i̲ n̲ộ̲i̲ d̲u̲n̲g: “S̲ố̲n̲g k̲h̲ô̲n̲g c̲ù̲n̲g n̲h̲a̲u̲ t̲h̲ì̲ s̲ẽ̲ c̲h̲.ế̲.t̲ c̲ù̲n̲g n̲h̲a̲u̲, n̲h̲ì̲n̲ m̲ặ̲t̲ l̲ầ̲n̲ c̲u̲ố̲i̲ đ̲i̲”.

H̲o̲ả̲n̲g s̲ợ̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲ l̲ờ̲i̲ đ̲.e̲ d̲.ọ̲a̲ c̲ủ̲a̲ c̲h̲ồ̲n̲g, c̲h̲ị̲ L̲. đ̲ã̲ t̲h̲ô̲n̲g t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ 2 b̲ê̲n̲ v̲à̲ đ̲ế̲n̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ ph̲ư̲ờ̲n̲g H̲o̲a̲ L̲ư̲ t̲r̲ì̲n̲h̲ b̲á̲o̲. N̲h̲ậ̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ t̲i̲n̲ b̲á̲o̲, l̲ã̲n̲h̲ đ̲ạ̲o̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲ đ̲ã̲ k̲h̲ẩ̲n̲ t̲r̲ư̲ơ̲n̲g t̲r̲i̲ể̲n̲ k̲h̲a̲i̲ l̲ự̲c̲ l̲ư̲ợ̲n̲g x̲.á̲.c̲ m̲i̲n̲h̲ v̲à̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ L̲i̲n̲h̲ đ̲a̲n̲g ở̲ ph̲ò̲n̲g 1̲0̲3 c̲ủ̲a̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ 6̲1 T̲ô̲ V̲ĩ̲n̲h̲ D̲i̲ệ̲n̲.

N̲h̲i̲ề̲u̲ c̲á̲n̲ b̲ộ̲, c̲h̲i̲ế̲n̲ s̲ĩ̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ ph̲ư̲ờ̲n̲g H̲o̲a̲ L̲ư̲ v̲à̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲ đ̲ã̲ l̲ậ̲p t̲ứ̲c̲ đ̲ế̲n̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g đ̲ể̲ v̲ậ̲n̲ đ̲ộ̲n̲g đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g m̲ở̲ c̲ử̲a̲ đ̲ư̲a̲ 2 b̲é̲ gá̲i̲ r̲a̲ n̲go̲à̲i̲. N̲h̲ư̲n̲g L̲i̲n̲h̲ k̲h̲ô̲n̲g đ̲ồ̲n̲g ý m̲à̲ n̲ó̲i̲ r̲ằ̲n̲g c̲h̲ỉ̲ m̲u̲ố̲n̲ gặ̲p c̲h̲ị̲ L̲.

Đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g L̲i̲n̲h̲ đ̲a̲n̲g b̲ị̲ t̲ạ̲m̲ gi̲ữ̲ h̲ì̲n̲h̲ s̲ự̲. Ả̲n̲h̲: V̲ă̲n̲ N̲gọ̲c̲ 

S̲o̲n̲g s̲o̲n̲g v̲ớ̲i̲ v̲i̲ệ̲c̲ v̲ậ̲n̲ đ̲ộ̲n̲g đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g, l̲ự̲c̲ l̲ư̲ợ̲n̲g C̲ô̲n̲g a̲n̲ đ̲ã̲ c̲h̲u̲ẩ̲n̲ b̲ị̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ v̲ậ̲t̲ d̲ụ̲n̲g, ph̲ư̲ơ̲n̲g á̲n̲ đ̲ể̲ k̲h̲.ố̲.n̲g c̲h̲ế̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g, gi̲ả̲i̲ c̲ứ̲u̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲. K̲h̲i̲ c̲h̲ị̲ L̲. đ̲ế̲n̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲ c̲ử̲a̲ ph̲ò̲n̲g t̲r̲ọ̲, L̲i̲n̲h̲ đ̲ã̲ đ̲ổ̲ x̲ă̲n̲g r̲a̲ n̲ề̲n̲ n̲h̲à̲ ở̲ n̲ga̲y c̲ử̲a̲ r̲a̲ v̲à̲o̲ r̲ồ̲i̲ c̲h̲â̲m̲ l̲ử̲a̲ đ̲.ố̲t̲. N̲h̲ậ̲n̲ t̲h̲ấ̲y t̲ì̲n̲h̲ h̲u̲ố̲n̲g k̲h̲ẩ̲n̲ c̲ấ̲p, t̲ổ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ c̲ủ̲a̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲ đ̲ã̲ d̲ù̲n̲g c̲ô̲n̲g c̲ụ̲ h̲ỗ̲ t̲r̲ợ̲ ph̲á̲ c̲ử̲a̲ ph̲ò̲n̲g t̲r̲ọ̲ v̲à̲ d̲ù̲n̲g b̲ì̲n̲h̲ c̲h̲ữ̲a̲ c̲h̲á̲y d̲ậ̲p l̲ử̲a̲.

L̲ú̲c̲ n̲à̲y, L̲i̲n̲h̲ n̲ả̲y s̲i̲n̲h̲ ý đ̲ị̲n̲h̲ t̲.ự̲ t̲.ử̲ c̲ù̲n̲g 2 c̲o̲n̲ n̲ê̲n̲ đ̲ổ̲ x̲ă̲n̲g l̲ê̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ 2 c̲h̲á̲u̲ r̲ồ̲i̲ n̲ó̲i̲: “Đ̲ừ̲n̲g v̲à̲o̲ t̲ô̲i̲ đ̲.ố̲t̲”. N̲h̲ư̲n̲g, l̲ự̲c̲ l̲ư̲ợ̲n̲g C̲ô̲n̲g a̲n̲ đ̲ã̲ s̲ử̲ d̲ụ̲n̲g b̲ì̲n̲h̲ x̲ị̲t̲ x̲ị̲t̲ k̲h̲ắ̲p c̲ă̲n̲ ph̲ò̲n̲g n̲ê̲n̲ c̲h̲i̲ế̲c̲ b̲ậ̲t̲ l̲ử̲a̲ b̲ị̲ v̲ô̲ h̲i̲ệ̲u̲ h̲ó̲a̲. N̲ga̲y s̲a̲u̲ đ̲ó̲, C̲ô̲n̲g a̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲ đ̲ã̲ k̲h̲.ố̲.n̲g c̲h̲ế̲ b̲.ắ̲t̲ gi̲ữ̲ L̲i̲n̲h̲ v̲à̲ đ̲ư̲a̲ 2 b̲é̲ gá̲i̲ r̲a̲ n̲go̲à̲i̲ a̲n̲ t̲o̲à̲n̲.

T̲r̲u̲n̲g t̲á̲ T̲r̲ầ̲n̲ K̲h̲á̲n̲h̲ D̲ự̲c̲-Ph̲ó̲ T̲r̲ư̲ở̲n̲g C̲ô̲n̲g a̲n̲ T̲P. Pl̲e̲i̲k̲u̲-c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲: “T̲ổ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ đ̲ã̲ k̲i̲ê̲n̲ t̲r̲ì̲ v̲ậ̲n̲ đ̲ộ̲n̲g; đ̲ồ̲n̲g t̲h̲ờ̲i̲ h̲u̲y đ̲ộ̲n̲g n̲h̲i̲ề̲u̲ b̲ì̲n̲h̲ c̲h̲ữ̲a̲ c̲h̲á̲y t̲ạ̲i̲ c̲h̲ỗ̲ đ̲ể̲ k̲h̲i̲ v̲ừ̲a̲ đ̲ậ̲p c̲ử̲a̲ x̲ô̲n̲g v̲à̲o̲ c̲ó̲ t̲h̲ể̲ x̲ị̲t̲ d̲ậ̲p l̲ử̲a̲, k̲h̲.ố̲.n̲g c̲h̲ế̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g. R̲ấ̲t̲ m̲a̲y, l̲ự̲c̲ l̲ư̲ợ̲n̲g C̲ô̲n̲g a̲n̲ đ̲ã̲ n̲gă̲n̲ c̲h̲ặ̲n̲ k̲ị̲p t̲h̲ờ̲i̲ v̲à̲ đ̲ả̲m̲ b̲ả̲o̲ a̲n̲ t̲o̲à̲n̲ c̲h̲o̲ 2 c̲h̲á̲u̲ c̲ũ̲n̲g n̲h̲ư̲ m̲ọ̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ x̲u̲n̲g qu̲a̲n̲h̲”.

T̲ạ̲i̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲, b̲ư̲ớ̲c̲ đ̲ầ̲u̲ L̲i̲n̲h̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ậ̲n̲ đ̲ã̲ đ̲ổ̲ x̲ă̲n̲g l̲ê̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ c̲á̲c̲ c̲o̲n̲ r̲ồ̲i̲ c̲h̲ụ̲p ả̲n̲h̲ gử̲i̲ c̲h̲o̲ v̲ợ̲ n̲h̲ằ̲m̲ n̲í̲u̲ k̲é̲o̲ m̲ố̲i̲ q.u̲a̲n̲ h̲.ệ̲ t̲ì̲n̲h̲ c̲ả̲m̲. K̲ế̲t̲ qu̲ả̲ k̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấ̲y, đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g â̲m̲ t̲í̲n̲h̲ v̲ớ̲i̲ c̲h̲.ấ̲t̲ m̲.a̲ t̲.ú̲.y v̲à̲ k̲h̲ô̲n̲g c̲ó̲ n̲ồ̲n̲g đ̲ộ̲ c̲ồ̲n̲.

Nguồn https://tinᴛaʏɴguyen.com/gia-lai-giai-cuu-2-be-gai-bi-cha-ruot-do-xang-doi-dot/1488941/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button