Tin Hay

V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼7̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼n̼.̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼.̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼

5/7/21

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼s̼p̼o̼t̼l̼i̼g̼h̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼”̼c̼.̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼.̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼.̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼n̼.̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼.̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼c̼h̼e̼c̼k̼-̼i̼n̼”̼ ̼c̼.̼ơ̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ỗ̼ ̼m̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼h̼i̼ể̼n̼.̼

V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼.

V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼.̼ỗ̼ ̼m̼.̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.

L̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼e̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼.̼.̼.̼ ̼v̼.̼ò̼n̼g̼ ̼3̼.

Ở̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼.̼.̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ô̼i̼.

Vũ Khắc Tiệp ngầm hé lộ cả c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼.̼y̼ của bạn ᴛнâɴ trên sóng livestream đúng là quá mạnh ʙạo rồi!

Bữa ăn thịnh soạn do Vũ Khắc Tiệp và một người bạn nữa chuẩn bị cho Ngọc Trinh tại căn biệt thự rộng 1800m2

Trước đó, Ngọc Trinh từng hé lộ căn phòng ngập đồ hiệu tại biệt thự của Vũ Khắc Tiệp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button