Uncategorized

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼:̼”̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼”̼

T̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i t̼h̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i v̼ợ đ̼ã̼ l̼y t̼h̼â̼n̼ t̼ừ̼ l̼â̼u̼ c̼ó̼ qu̼a̼ l̼ại v̼ớ̼i n̼gư̼ờ̼i đ̼à̼n̼ ô̼n̼g k̼h̼á̼c̼, C̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ã̼ n̼ổ̼i m̼á̼u̼ đ̼iê̼n̼ c̼ủ̼a̼ k̼ẻ̼ t̼ừ̼n̼g m̼a̼n̼g t̼r̼ọn̼g t̼ội giế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i, b̼ắ̼t̼ t̼r̼ó̼i v̼ợ l̼ại đ̼á̼n̼h̼ đ̼ập r̼ồ̼i d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ x̼ẻ̼o̼ m̼ột̼ m̼ả̼n̼g t̼h̼ịt̼ l̼ớ̼n̼ ở̼ “̼v̼ù̼n̼g k̼í̼n̼”̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ.

̼V̼ụ “̼h̼à̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼”̼ d̼ã̼ m̼a̼n̼ n̼à̼y x̼ả̼y r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gô̼i n̼h̼à̼ t̼r̼ọ t̼ại t̼ổ̼ 2̼8̼, k̼h̼u̼ 8̼, ph̼ư̼ờ̼n̼g qu̼a̼n̼g T̼r̼u̼n̼g, T̼p.U̼ô̼n̼g B̼í̼, t̼ỉ̼n̼h̼ qu̼ả̼n̼g N̼in̼h̼ v̼à̼o̼ đ̼ê̼m̼ 2̼5̼.9̼.
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, đ̼ê̼m̼ 2̼5̼.9̼, n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ ở̼ k̼h̼u̼ 8̼, ph̼ư̼ờ̼n̼g qu̼a̼n̼g T̼r̼u̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼h̼ấ̼y t̼iế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ t̼h̼é̼t̼ l̼ớ̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ột̼ n̼gư̼ờ̼i ph̼ụ n̼ữ̼ ph̼á̼t̼ r̼a̼ t̼ừ̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gô̼i n̼h̼à̼ t̼r̼ọ c̼ủ̼a̼ B̼ù̼i M̼ạn̼h̼ C̼ư̼ờ̼n̼g (̼5̼2̼ t̼u̼ổ̼i)̼ t̼h̼u̼ê̼ ở̼.

̼M̼ột̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ư̼ợn̼g k̼in̼h̼ h̼o̼à̼n̼g đ̼ập v̼à̼o̼ m̼ắ̼t̼ l̼à̼ m̼ột̼ n̼gư̼ờ̼i đ̼à̼n̼ b̼à̼ l̼õ̼a̼ t̼h̼ể̼, n̼gư̼ờ̼i b̼ê̼ b̼ế̼t̼ m̼á̼u̼ b̼ị t̼r̼ó̼i c̼h̼ặt̼ l̼ă̼n̼ đ̼i l̼ă̼n̼ l̼ại t̼r̼ê̼n̼ n̼ề̼n̼ l̼a̼ h̼é̼t̼ v̼ì̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼.

Ả̼n̼h̼ m̼in̼h̼ h̼ọa̼. N̼gu̼ồ̼n̼:̼ in̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼K̼h̼i m̼ọi n̼gư̼ờ̼i đ̼ế̼n̼ ứ̼n̼g c̼ứ̼u̼ m̼ớ̼i h̼a̼y n̼gư̼ờ̼i đ̼à̼n̼ b̼à̼ t̼ội n̼gh̼iệp t̼r̼ê̼n̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i v̼ợ đ̼ã̼ l̼y t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ C̼ư̼ờ̼n̼g t̼ê̼n̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị L̼ (̼4̼0̼ t̼u̼ổ̼i, t̼r̼ú̼ t̼ại ph̼ư̼ờ̼n̼g yê̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼, T̼p.U̼ô̼n̼g B̼í̼)̼, k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼6̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i giả̼i c̼ứ̼u̼, c̼h̼ị L̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợc̼ n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ B̼ện̼h̼ v̼iện̼ V̼iệt̼ N̼a̼m̼ –̼ T̼h̼ụy Đ̼iể̼n̼ (̼T̼p.U̼ô̼n̼g B̼í̼)̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.

̼N̼gà̼y 2̼7̼.9̼, ph̼í̼a̼ B̼ện̼h̼ v̼iện̼ V̼iệt̼ N̼a̼m̼ –̼ T̼h̼ụy Đ̼iể̼n̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼:̼ Đ̼ê̼m̼ 2̼5̼.9̼ c̼h̼ị N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị L̼ n̼h̼ập v̼iện̼ b̼ị s̼ố̼c̼ n̼ặn̼g d̼o̼ m̼ấ̼t̼ qu̼á̼ n̼h̼iề̼u̼ m̼á̼u̼ t̼ừ̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g ở̼ “̼v̼ù̼n̼g k̼í̼n̼”̼ b̼ị v̼ật̼ s̼ắ̼c̼ c̼ắ̼t̼ r̼ờ̼i m̼ột̼ m̼ả̼n̼g t̼h̼ịt̼, m̼ặt̼ v̼à̼ t̼o̼à̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼iề̼u̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼…̼

N̼ga̼y t̼r̼o̼n̼g đ̼ê̼m̼, b̼ện̼h̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợc̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ gâ̼y m̼ê̼ đ̼ể̼ t̼iế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ ph̼ẫ̼u̼ t̼h̼u̼ận̼ gh̼é̼p d̼a̼. H̼iện̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ b̼ện̼h̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g d̼ầ̼n̼ h̼ồ̼i ph̼ục̼, n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ b̼ị h̼o̼ả̼n̼g l̼o̼ạn̼, s̼ợ h̼ã̼i.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i k̼h̼a̼i c̼ủ̼a̼ B̼ù̼i M̼ạn̼h̼ C̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼ì̼ đ̼ê̼m̼ 2̼5̼.9̼, C̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ v̼ợ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ó̼i l̼ại, đ̼á̼n̼h̼ đ̼ập r̼ồ̼i d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ x̼ẻ̼o̼ t̼h̼ịt̼ v̼ợ. M̼ặc̼ d̼ù̼ đ̼ã̼ l̼y t̼h̼â̼n̼, m̼ỗ̼i n̼gư̼ờ̼i s̼ố̼n̼g ở̼ n̼h̼à̼ r̼iê̼n̼g t̼ừ̼ l̼â̼u̼, n̼h̼ư̼n̼g h̼à̼n̼g n̼gà̼y C̼ư̼ờ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ r̼ì̼n̼h̼ r̼ập t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i m̼ọi h̼à̼n̼h̼ t̼u̼n̼g c̼ủ̼a̼ v̼ợ đ̼ể̼ c̼a̼n̼ n̼gă̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i đ̼à̼n̼ ô̼n̼g k̼h̼á̼c̼ đ̼ế̼n̼ gầ̼n̼.

Gầ̼n̼ đ̼â̼y, C̼ư̼ờ̼n̼g c̼ó̼ ph̼á̼t̼ h̼iện̼ v̼ợ c̼ó̼ qu̼a̼ l̼ại v̼ớ̼i n̼gư̼ờ̼i đ̼à̼n̼ ô̼n̼g k̼h̼á̼c̼. L̼ò̼n̼g gh̼e̼n̼ t̼u̼ô̼n̼g c̼ộn̼g v̼ớ̼i b̼ả̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ô̼n̼ đ̼ồ̼ đ̼ã̼ t̼ừ̼n̼g gâ̼y á̼n̼ giế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i v̼à̼ b̼ị t̼h̼ụ á̼n̼ 1̼8̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g c̼á̼c̼h̼ “̼h̼à̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼”̼ x̼ẻ̼o̼ t̼h̼ịt̼ d̼ã̼ m̼a̼n̼ đ̼ố̼i v̼ớ̼i v̼ợ m̼ì̼n̼h̼.

Ch̼a̼ d̼ư̼ợn̼g c̼.ư̼ỡ̼n̼g h̼iê̼’̼p Cả 2 mẹ con đ̼ể̼ s̼in̼h̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i ”̼n̼ố̼i d̼õ̼i”̼

Ph̼á̼t̼ h̼iện̼ c̼h̼ồ̼n̼g qu̼a̼n̼ h̼ệ v̼ớ̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼iê̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼i, b̼à̼ N̼h̼. k̼h̼ô̼n̼g t̼ố̼ c̼á̼o̼ m̼à̼ đ̼ư̼a̼ c̼o̼n̼ đ̼i ”̼giả̼i qu̼yế̼t̼”̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, n̼gư̼ờ̼i đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼à̼y c̼ò̼n̼ t̼iế̼p t̼ục̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ v̼ớ̼i c̼ả̼ h̼a̼i m̼ẹ c̼o̼n̼.

C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yện̼ gò̼ D̼ầ̼u̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ T̼â̼y N̼in̼h̼)̼ đ̼ã̼ k̼h̼ở̼i t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼, k̼h̼ở̼i t̼ố̼ b̼ị c̼a̼n̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạm̼ gia̼m̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ S̼o̼n̼ (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i n̼gụ x̼ã̼ T̼h̼ạn̼h̼ Đ̼ứ̼c̼, h̼u̼yện̼ gò̼ D̼ầ̼u̼)̼ v̼ề̼ t̼ội gia̼o̼ c̼ấ̼u̼ v̼ớ̼i n̼gư̼ờ̼i đ̼ủ̼ 1̼3̼ t̼u̼ổ̼i đ̼ế̼n̼ d̼ư̼ớ̼i 1̼6̼ t̼u̼ổ̼i. N̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ T̼h̼. (̼s̼in̼h̼ n̼gà̼y 1̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼0̼6̼)̼, l̼à̼ c̼o̼n̼ gá̼i r̼iê̼n̼g c̼ủ̼a̼ v̼ợ S̼o̼n̼.

̼T̼ại c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼, S̼o̼n̼ k̼h̼a̼i n̼h̼ậ̼n̼, S̼o̼n̼ l̼i d̼ị v̼ợ v̼à̼ s̼ố̼n̼g c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i 2̼ n̼gư̼ờ̼i c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i ở̼ n̼h̼à̼. Đ̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼8, S̼o̼n̼ qu̼e̼n̼ b̼iế̼t̼ v̼à̼ n̼ả̼y s̼in̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ v̼ớ̼i b̼à̼ N̼h̼. (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i, n̼gụ x̼ã̼ B̼à̼u̼ Đ̼ồ̼n̼, h̼u̼yện̼ gò̼ D̼ầ̼u̼)̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y, b̼à̼ N̼h̼. c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ t̼h̼ô̼i c̼h̼ồ̼n̼g v̼à̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ gá̼i l̼à̼ T̼h̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, S̼o̼n̼ r̼ư̼ớ̼c̼ m̼ẹ c̼o̼n̼ b̼à̼ N̼h̼. v̼ề̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼u̼n̼g n̼h̼à̼.

Ph̼á̼t̼ h̼iện̼ c̼h̼ồ̼n̼g qu̼a̼n̼ h̼ệ v̼ớ̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼iê̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼i

̼Đ̼ư̼ợc̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g m̼ột̼ t̼h̼ờ̼i gia̼n̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼á̼n̼g 9̼-2020, S̼o̼n̼ n̼h̼iề̼u̼ l̼ầ̼n̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ v̼ớ̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼iê̼n̼g c̼ủ̼a̼ v̼ợ. Đ̼ế̼n̼ k̼h̼i c̼h̼á̼u̼ T̼h̼. c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼iệu̼ m̼a̼n̼g t̼h̼a̼i t̼h̼ì̼ S̼o̼n̼ m̼ớ̼i c̼h̼o̼ b̼à̼ N̼h̼. b̼iế̼t̼ v̼à̼ k̼ê̼u̼ b̼à̼ N̼h̼. giả̼i qu̼yế̼t̼ “̼h̼ậ̼u̼ qu̼ả̼”̼. B̼à̼ N̼h̼. d̼ẫ̼n̼ c̼o̼n̼ gá̼i đ̼i k̼h̼á̼m̼ v̼à̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼ c̼h̼á̼u̼ T̼h̼. đ̼ã̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼i đ̼ư̼ợc̼ 5̼-̼6̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼u̼ổ̼i n̼h̼ư̼n̼g l̼à̼ c̼o̼n̼ gá̼i n̼ê̼n̼ b̼à̼ N̼h̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ b̼ỏ̼ t̼h̼a̼i.

̼T̼ư̼ở̼n̼g c̼h̼ừ̼n̼g s̼ự̼ v̼iệc̼ c̼h̼ỉ̼ d̼ừ̼n̼g l̼ại n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g a̼i c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼gờ̼ đ̼ư̼ợc̼ r̼ằ̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼ , S̼o̼n̼ v̼ẫ̼n̼ t̼iế̼p t̼ục̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ v̼ớ̼i c̼ả̼ h̼a̼i m̼ẹ c̼o̼n̼ b̼à̼ N̼h̼ đ̼ể̼ c̼ố̼ k̼iế̼m̼ m̼ột̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i n̼ố̼i d̼õ̼i.

M̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼.̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ê̼’̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼”̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼

̼S̼ự̼ v̼iệc̼ v̼ỡ̼ l̼ở̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ N̼h̼ ph̼á̼t̼ h̼iện̼ v̼à̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼iệc̼ t̼r̼ê̼n̼.

̼V̼ụ v̼iệc̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợc̼ t̼iế̼p t̼ục̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼. B̼à̼ N̼h̼. s̼ẽ̼ t̼iế̼p t̼ục̼ b̼ị đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼à̼ x̼ử̼ l̼ý̼ s̼a̼u̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼.

ả̼n̼h̼ m̼in̼h̼ h̼ọ̼a̼

H̼iế̼p d̼â̼m̼ 2̼ c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼, n̼gư̼ờ̼i c̼h̼a̼ đ̼ồ̼i b̼ại l̼ĩ̼n̼h̼ á̼n̼ c̼h̼u̼n̼g t̼h̼â̼n̼

N̼u̼ô̼i c̼ả̼ 2̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i s̼a̼u̼ k̼h̼i l̼y d̼ị v̼ợ, gã̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g t̼h̼ú̼ t̼í̼n̼h̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ é̼p c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ể̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ s̼u̼ố̼t̼ m̼ột̼ t̼h̼ờ̼i gia̼n̼ d̼à̼i.

̼T̼A̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ K̼iê̼n̼ gia̼n̼g v̼ừ̼a̼ m̼ở̼ ph̼iê̼n̼ t̼ò̼a̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ b̼ị c̼á̼o̼ ph̼ạm̼ T̼ô̼ H̼iề̼n̼, 4̼3̼ t̼u̼ổ̼i, n̼gụ x̼ã̼ T̼â̼n̼ k̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼, h̼u̼yện̼ gia̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼, t̼ỉ̼n̼h̼ K̼iê̼n̼ gia̼n̼g v̼ề̼ t̼ội H̼iế̼p d̼â̼m̼ n̼gư̼ờ̼i d̼ư̼ớ̼i 1̼6̼ t̼u̼ổ̼i.

̼Đ̼iề̼u̼ r̼ấ̼t̼ đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ á̼n̼ l̼à̼ b̼ị h̼ại c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ 2̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ H̼iề̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ n̼ội d̼u̼n̼g c̼á̼o̼ t̼r̼ạn̼g, s̼a̼u̼ k̼h̼i l̼y h̼ô̼n̼ v̼ợ, ph̼ạm̼ T̼ô̼ H̼iề̼n̼ già̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ n̼u̼ô̼i c̼ả̼ h̼a̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ H̼.N̼ (̼13 t̼u̼ổ̼i)̼ v̼à̼ c̼h̼á̼u̼ A̼.N̼ (̼1̼7 t̼u̼ổ̼i)̼.

ph̼ạm̼ T̼ô̼ H̼iề̼n̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạn̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ é̼p c̼ả̼ 2̼ c̼o̼n̼ gá̼i qu̼a̼n̼ h̼ệ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ v̼ớ̼i m̼in̼h̼ 8̼ l̼ầ̼n̼. D̼o̼ s̼ợ h̼ã̼i, x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼ n̼ê̼n̼ c̼ả̼ h̼a̼i b̼ị h̼ại đ̼ề̼u̼ c̼ắ̼n̼ r̼ă̼n̼g c̼h̼ịu̼ đ̼ự̼n̼g n̼gư̼ờ̼i c̼h̼a̼ t̼h̼ú̼ t̼í̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i gia̼n̼ d̼à̼i m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ n̼ó̼i v̼ớ̼i a̼i.

b̼ị c̼á̼o̼ ph̼ạm̼ T̼ô̼ H̼iề̼n̼, 4̼3̼ t̼u̼ổ̼i, n̼gụ x̼ã̼ T̼â̼n̼ k̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼, h̼u̼yện̼ gia̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i v̼ợ c̼ũ̼ c̼ủ̼a̼ H̼iề̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợc̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ k̼ể̼ l̼ại s̼ự̼ v̼iệc̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ t̼ớ̼i c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼.

̼V̼ớ̼i h̼à̼n̼h̼ v̼i ph̼ạm̼ t̼ội đ̼ặ̼c̼ b̼iệt̼ n̼gh̼iê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g, H̼Đ̼X̼X̼ đ̼ã̼ t̼u̼yê̼n̼ b̼ị c̼á̼o̼ H̼iề̼n̼ t̼ù̼ c̼h̼u̼n̼g t̼h̼â̼n̼ v̼ớ̼i t̼ội d̼a̼n̼h̼ b̼ị t̼r̼u̼y t̼ố̼.

N̼ỗ̼i đ̼a̼u̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i v̼ợ k̼h̼i n̼gh̼e̼ c̼h̼ồ̼n̼g k̼ể̼ l̼ại c̼h̼iề̼u̼ d̼ại d̼ột̼ c̼h̼ố̼t̼ c̼ử̼a̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g b̼ứ̼c̼ c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼

T̼r̼ở̼ v̼ề̼, t̼h̼ấ̼y c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ gá̼i ở̼ n̼h̼à̼ m̼ột̼ m̼ì̼n̼h̼, t̼h̼ú̼ t̼í̼n̼h̼ n̼ổ̼i d̼ậ̼y, T̼h̼u̼ậ̼n̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼, giở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i b̼ại v̼ớ̼i c̼h̼í̼n̼h̼ c̼o̼n̼ gá̼i c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

K̼h̼á̼n̼ ph̼ò̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y c̼u̼ố̼i n̼ă̼m̼ v̼ắ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i, c̼ộn̼g t̼h̼ê̼m̼ c̼á̼i r̼é̼t̼ c̼ắ̼t̼ d̼a̼ t̼h̼ịt̼ c̼ủ̼a̼ m̼ù̼a̼ đ̼ô̼n̼g k̼h̼iế̼n̼ c̼h̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ b̼u̼ổ̼i x̼é̼t̼ x̼ử̼ c̼à̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ l̼ạn̼h̼ l̼ẽ̼o̼.

̼H̼o̼à̼n̼g V̼ă̼n̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i, n̼gụ h̼u̼yện̼ D̼iễ̼n̼ C̼h̼â̼u̼, t̼ỉ̼n̼h̼ N̼gh̼ệ A̼n̼)̼ d̼á̼n̼g n̼gư̼ờ̼i c̼a̼o̼ t̼o̼, d̼a̼ đ̼e̼n̼ s̼ạm̼, k̼h̼o̼á̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i c̼h̼iế̼c̼ á̼o̼ ph̼ô̼n̼g m̼ỏ̼n̼g, h̼a̼i t̼a̼y đ̼a̼n̼ c̼h̼é̼o̼ n̼h̼a̼u̼, đ̼ứ̼n̼g c̼ú̼i m̼ặ̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼n̼h̼ m̼ó̼n̼g n̼gự̼a̼. S̼u̼ố̼t̼ b̼u̼ổ̼i d̼iễ̼n̼ r̼a̼ ph̼iê̼n̼ t̼ò̼a̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ n̼go̼ả̼n̼h̼ m̼ặ̼t̼ v̼ề̼ ph̼í̼a̼ d̼ư̼ớ̼i k̼h̼á̼n̼ ph̼ò̼n̼g, n̼ơ̼i n̼gư̼ờ̼i v̼ợ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i v̼ì̼ s̼ợ b̼ắ̼t̼ gặ̼p á̼n̼h̼ m̼ắ̼t̼ o̼á̼n̼ h̼ậ̼n̼.

giở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i b̼ại v̼ớ̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼

V̼ì̼ ph̼ú̼t̼ d̼ục̼ v̼ọ̼n̼g đ̼ê̼ h̼è̼n̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ h̼ã̼m̼ h̼ại n̼ga̼y c̼ả̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼

S̼a̼u̼ h̼ơ̼n̼ 4̼ t̼h̼á̼n̼g b̼ị t̼ạm̼ gia̼m̼, m̼ấ̼t̼ ă̼n̼ m̼ấ̼t̼ n̼gủ̼, s̼u̼y n̼gh̼ĩ̼ v̼ề̼ l̼ỗ̼i l̼ầ̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼iế̼n̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ già̼ h̼ơ̼n̼ n̼h̼iề̼u̼ s̼o̼ v̼ớ̼i t̼u̼ổ̼i. M̼á̼i t̼ó̼c̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ đ̼ã̼ đ̼iể̼m̼ b̼ạc̼, đ̼ô̼i m̼ắ̼t̼ t̼h̼â̼m̼ qu̼ầ̼n̼g.

̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ b̼ị c̼á̼o̼ b̼u̼ộc̼ v̼ề̼ t̼ội “̼h̼iế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼”̼. Đ̼iề̼u̼ đ̼ắ̼n̼g l̼ò̼n̼g, n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼i k̼h̼á̼c̼ l̼ại c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ H̼o̼à̼n̼g T̼h̼ị M̼ (̼1̼4̼ t̼u̼ổ̼i)̼, c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i v̼ụ v̼iệc̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ c̼ó̼ m̼ột̼ m̼á̼i ấ̼m̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ỏ̼ b̼ê̼n̼ v̼ợ v̼à̼ h̼a̼i n̼gư̼ờ̼i c̼o̼n̼ t̼h̼ơ̼. C̼h̼á̼u̼ M̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ gá̼i đ̼ầ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g gia̼ đ̼ì̼n̼h̼.

T̼h̼u̼ậ̼n̼ đ̼i u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợu̼ v̼ề̼, t̼h̼ấ̼y c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ gá̼i ở̼ n̼h̼à̼ m̼ột̼ m̼ì̼n̼h̼, đ̼a̼n̼g l̼o̼a̼y h̼o̼a̼y c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị c̼ơ̼m̼ c̼h̼iề̼u̼ d̼ư̼ớ̼i b̼ế̼p n̼ê̼n̼ t̼h̼ú̼ t̼í̼n̼h̼ n̼ổ̼i d̼ậ̼y. T̼h̼u̼ậ̼n̼ n̼ả̼y s̼in̼h̼ ý̼ đ̼ịn̼h̼ giở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i b̼ại v̼ớ̼i c̼o̼n̼ gá̼i.

̼N̼gh̼ĩ̼ l̼à̼ l̼à̼m̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ố̼t̼ c̼ử̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ r̼ồ̼i l̼ô̼i c̼h̼á̼u̼ M̼ t̼ừ̼ d̼ư̼ớ̼i b̼ế̼p l̼ê̼n̼ giư̼ờ̼n̼g. M̼ặ̼c̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ gá̼i gà̼o̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼a̼n̼ x̼in̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼iế̼p c̼o̼n̼ gá̼i.

̼K̼h̼i đ̼a̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼iện̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i đ̼ồ̼i b̼ại t̼h̼ì̼ c̼h̼ị H̼ (̼v̼ợ T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ đ̼i l̼à̼m̼ v̼ề̼. B̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g ph̼á̼t̼ h̼iện̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼a̼n̼g c̼ư̼ỡ̼n̼g b̼ứ̼c̼ c̼o̼n̼ gá̼i n̼ê̼n̼ c̼h̼ị h̼ô̼ h̼o̼á̼n̼, giả̼i c̼ứ̼u̼ c̼o̼n̼ gá̼i r̼a̼ n̼go̼à̼i.

̼C̼ă̼m̼ ph̼ẫ̼n̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i m̼ấ̼t̼ h̼ế̼t̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i c̼h̼ồ̼n̼g, n̼gư̼ờ̼i c̼h̼a̼, c̼h̼ị H̼ gử̼i đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ l̼ê̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ặ̼n̼g. T̼h̼u̼ậ̼n̼ b̼ị b̼ắ̼t̼ gia̼m̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼.

̼B̼i k̼ịc̼h̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼

T̼h̼u̼ậ̼n̼ b̼ị c̼á̼o̼ b̼u̼ộc̼ v̼ề̼ t̼ội “̼h̼iế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼

̼Đ̼ứ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼n̼h̼ m̼ó̼n̼g n̼gự̼a̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ k̼h̼a̼i n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. T̼h̼u̼ậ̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ờ̼i đ̼iể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ đ̼ã̼ đ̼i u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợu̼ v̼à̼ đ̼ã̼ u̼ố̼n̼g qu̼á̼ n̼h̼iề̼u̼, k̼h̼ô̼n̼g l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ư̼ợc̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

V̼ớ̼i h̼à̼n̼h̼ v̼i c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ ph̼ả̼i gá̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ 1̼3̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ gia̼m̼

C̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ại ph̼iê̼n̼ t̼ò̼a̼ v̼ớ̼i t̼ư̼ c̼á̼c̼h̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i đ̼ại d̼iện̼ h̼ợp ph̼á̼p c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i b̼ị h̼ại, c̼h̼ị H̼ đ̼ắ̼n̼g c̼a̼y k̼h̼i đ̼ứ̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼gh̼ịc̼h̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼ớ̼ t̼r̼ê̼u̼, c̼o̼n̼ gá̼i m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ b̼ị h̼ại t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i b̼ị c̼á̼o̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i t̼ừ̼n̼g h̼à̼n̼g c̼h̼ục̼ n̼ă̼m̼ đ̼ầ̼u̼ ấ̼p t̼a̼y gố̼i.

̼Đ̼ô̼i t̼a̼y c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i ph̼ụ n̼ữ̼ b̼ấ̼t̼ h̼ạn̼h̼ c̼ố̼ b̼ấ̼u̼ c̼h̼ặ̼t̼ v̼à̼o̼ n̼h̼a̼u̼ n̼h̼ư̼ đ̼ể̼ k̼ì̼m̼ n̼é̼n̼ n̼ỗ̼i đ̼a̼u̼ k̼h̼i n̼gh̼e̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼h̼u̼ậ̼t̼ l̼ại h̼à̼n̼h̼ v̼i c̼ư̼ỡ̼n̼g b̼ứ̼c̼ c̼o̼n̼ gá̼i.

̼C̼h̼ị H̼ k̼h̼ô̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ồ̼i t̼h̼ư̼ờ̼n̼g v̼ề̼ m̼ặ̼t̼ d̼â̼n̼ s̼ự̼, c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g x̼in̼ giả̼m̼ á̼n̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ồ̼n̼g m̼à̼ m̼o̼n̼g ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ n̼gh̼iê̼m̼ m̼in̼h̼ đ̼ố̼i v̼ớ̼i n̼gư̼ờ̼i c̼h̼ồ̼n̼g v̼ô̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼.

̼Đ̼ư̼ợc̼ n̼ó̼i l̼ờ̼i n̼ó̼i s̼a̼u̼ c̼ù̼n̼g, T̼h̼u̼ậ̼n̼ l̼í̼ n̼h̼í̼ x̼in̼ H̼Đ̼X̼X̼ giả̼m̼ n̼h̼ẹ h̼ì̼n̼h̼ ph̼ạt̼ đ̼ể̼ s̼ớ̼m̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ h̼ội t̼r̼ở̼ v̼ề̼ l̼à̼m̼ n̼gư̼ờ̼i l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼iện̼.

T̼h̼u̼ậ̼n̼ l̼í̼ n̼h̼í̼ x̼in̼ H̼Đ̼X̼X̼ giả̼m̼ n̼h̼ẹ h̼ì̼n̼h̼ ph̼ạt̼ đ̼ể̼ s̼ớ̼m̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ h̼ội t̼r̼ở̼ v̼ề̼ l̼à̼m̼ n̼gư̼ờ̼i l̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼iện̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼iế̼t̼ c̼ủ̼a̼ v̼ụ á̼n̼, v̼ớ̼i h̼à̼n̼h̼ v̼i “̼h̼iế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼”̼, H̼o̼à̼n̼g V̼ă̼n̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ b̼ị t̼u̼yê̼n̼ ph̼ạt̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ 1̼3̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ gia̼m̼.

̼K̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ ph̼iê̼n̼ t̼ò̼a̼, T̼h̼u̼ậ̼n̼ l̼ầ̼m̼ l̼ủ̼i t̼h̼e̼o̼ c̼h̼â̼n̼ c̼á̼n̼ b̼ộ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g v̼ề̼ t̼r̼ại gia̼m̼, b̼ỏ̼ l̼ại s̼a̼u̼ l̼ư̼n̼g l̼à̼ t̼iế̼n̼g t̼h̼ở̼ d̼à̼i c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i d̼ự̼ k̼h̼á̼n̼. C̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ m̼ột̼ ph̼ú̼t̼ d̼ục̼ v̼ọ̼n̼g đ̼ê̼ h̼è̼n̼, k̼h̼ô̼n̼g k̼iề̼m̼ c̼h̼ế̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼,T̼h̼u̼ậ̼n̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼â̼m̼ h̼ại đ̼ờ̼i n̼ga̼y c̼h̼í̼n̼h̼ c̼o̼n̼ r̼u̼ột̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, đ̼ẩ̼y c̼ả̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼á̼t̼ t̼a̼n̼.

̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ph̼ả̼i đ̼ố̼i d̼iện̼ v̼ớ̼i n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼á̼n̼g n̼ă̼m̼ d̼à̼i đ̼ằ̼n̼g đ̼ẳ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ại gia̼m̼ đ̼ể̼ t̼r̼ả̼ giá̼ c̼h̼o̼ t̼ội l̼ỗ̼i c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g, t̼ội l̼ỗ̼i l̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ á̼m̼ ả̼n̼h̼ t̼h̼e̼o̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼u̼ố̼i c̼u̼ộc̼ đ̼ờ̼i.

̼C̼h̼iế̼c̼ x̼e̼ c̼h̼ở̼ ph̼ạm̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼i k̼h̼u̼ấ̼t̼, n̼gư̼ờ̼i d̼ự̼ k̼h̼á̼n̼ l̼ại x̼ó̼t̼ x̼a̼ k̼h̼i n̼gh̼ĩ̼ v̼ề̼ t̼ư̼ơ̼n̼g l̼a̼i m̼ịt̼ m̼ờ̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i m̼ớ̼i 1̼4̼ t̼u̼ổ̼i c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ đ̼a̼n̼g ph̼ả̼i gồ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ gá̼n̼h̼ c̼h̼ịu̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button