Tin HayTin Mới

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼.̼

̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼

̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼.̼A̼.̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼A̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼(̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼,̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼.̼

̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼,̼.̼.̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼

̼”̼B̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼V̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼1̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼-̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼H̼.̼A̼.̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼2̼3̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼c̼m̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼r̼e̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼5̼0̼x̼2̼)̼ ̼c̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼r̼e̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼x̼3̼ ̼c̼m̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼,̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼g̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼–̼ ̼3̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼’̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ă̼m̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼á̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

Nguồn: Kenh 14

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button