Tin HayTin Mới

T̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼:̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼
̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼

̼S̼á̼n̼g̼ ,  ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼“̼H̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ả̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼ủ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Bé 10 tuổi tử vong: Tận cùng nỗi đau - 1

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼

̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼m̼i̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼T̼ố̼i̼ ̼hôm đó,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼hôm sau,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼ở̼ ̼v̼a̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼a̼ ̼l̼á̼)̼”̼.̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼…̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

Bé 10 tuổi tử vong: Tận cùng nỗi đau - 2
̼Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼m̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼Đế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

Bé 10 tuổi tử vong: Tận cùng nỗi đau - 3
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼â̼y̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼K̼S̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼.̼

̼”̼Ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

0̼8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼”̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼.̼A̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼  ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼8h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼  ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼

̼H̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼C̼u̼b̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼C̼u̼b̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè
̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼

̼1̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼1̼6̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼M̼R̼I̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼o̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼/̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼8̼0̼/̼8̼7̼/̼1̼0̼5̼ ̼m̼m̼H̼g̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼V̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼ ̼“̼h̼ế̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼”̼.̼

̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼“̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè

̼“̼C̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button