Tin Hay

N̼ó̼n̼g̼ ̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼’̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼’̼’̼

Hì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼“̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼”̼.̼

 

Khi CSGT bị tông trúng, nằm bất động dưới đường thì một người đàn ông tiến lại có hành vi “hôi của” /// Ảnh chụp màn hình

K̼h̼i̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼”̼

L̼ê̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼â̼u̼”̼

Th̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼.̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼,̼ ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼.̼i̼ế̼n̼ ̼s̼.̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼.̼ộ̼i̼ ̼9̼ ̼(̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼C̼ô̼.̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼L̼3̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼“̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼”̼.̼

̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼.̼i̼ế̼n̼ ̼s̼.̼ĩ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

Nam thanh niên điều khiển xe ᵭâм thẳng CSGT khiến CSGT này bị thương nặng Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

̼Q̼L̼3̼2̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼.̼y̼ ̼s̼i̼.̼n̼h̼.̼
̼T̼ố̼i̼ ̼4̼.̼5̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼3̼6̼ ̼Q̼L̼3̼2̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼“̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼.̼S̼.̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼.̼5̼.̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼Y̼5̼/̼1̼4̼1̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼3̼2̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼T̼.̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼(̼H̼.̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼.̼ế̼n̼ ̼s̼.̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼“̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼”̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼.̼2̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼T̼X̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼.̼2̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼4̼4̼+̼2̼0̼0̼ ̼Q̼L̼3̼2̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼X̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼.̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼3̼6̼G̼1̼-̼2̼9̼7̼.̼7̼0̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼.̼u̼n̼g̼ ̼ú̼.̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼L̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼0̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

Nóng trên MXH: Dân mạng ρհẫп пộ vì CSGT bị tông còn bị 'hôi của' - ảnh 2

>

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼T̼X̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼T̼X̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼.̼u̼n̼g̼ ̼ú̼.̼y̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼“̼T̼r̼.̼u̼n̼g̼ ̼ú̼.̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button